SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

46.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 8. Statuta Primorsko - goranske županije (“Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 02/20 i 4/21) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donijela je

O D L U K U

o provedbi Programa kreditiranja
„Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i Obrtna sredstva“ u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu
i razvitak na području Primorsko-goranske županije

I.

Ovom Odlukom o provedbi Programa kreditiranja Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i Obrtna sredstva“ u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na području Primorsko-goranske županije utvrđuju se uvjeti i način za provedbu na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Program):

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je pružanje mogućnosti pokretanja poslovanja nakon krize uzrokovane pandemijom korištenjem obrtnih sredstva pod povoljnim uvjetima širem gospodarskom sektoru– poduzetništvu, turizmu i poljoprivredi te za kategoriju mladih, žena i poduzetnika početnika realizirati povoljnije uvjete za investicije.

PARTNERI U PROGRAMU

Primorsko-goranska županija, HBOR i poslovne banke koje imaju potpisan ugovor o suradnji i provedbi programa s HBORom, a koje iskažu interes za suradnju i sa Županijom.

Program 1. „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“

Program 2. „Obrtna sredstva“

Program 1. „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“

Uvjeti kreditiranja za provedbu definirani su programom Hrvatske banke za obnovu i razvoj osim sljedećih uvjeta za provedbu na području Primorsko-goranske županije.

Iznos kreditnih sredstava:

 • najniži iznos: 200.000,00 kuna
 • najviši iznos: 700.000,00 kuna

Subvencija kamatne stope na kredit:

Dva postotna poena 2%

Kreditni potencijal:

20.000.000,00 kuna

Rok otplate kredita, poček i dinamika otplate:

 • otplata do 10 godina,
 • poček do 1 godine koji je uključen u rok otplate,
 • dinamika otplate u dogovoru s bankom.

Korisnici kredita

Korisnici kredita po ovom Programu su poduzetnici čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije osim sektora primarne poljoprivrede i ribarstva.

Kreditna sredstva se poduzetnicima ne odobravaju za sljedeće:

 • kupovinu udjela u trgovačkim društvima, ulaganja u kockarnice, igračnice i slične djelatnosti,
 • ulaganja u vrijednosnice,
 • financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
 • osiguranje i financijsko posredovanje
 • revolving

·         Program 2. „Obrtna sredstva“

Uvjeti kreditiranja za provedbu definirani su programom Hrvatske banke za obnovu i razvoj osim sljedećih uvjeta za provedbu na području Primorsko-goranske županije.

Iznos kreditnih sredstava:

 • najniži iznos: 100.000,00 kuna
 • najviši iznos: 700.000,00 kuna

·         Subvencija kamatne stope na kredit:

Jedan postotni poen 1%

Kreditni potencijal:

20.000.000,00 kuna

Rok otplate kredita, poček i dinamika otplate:

 • otplata do 3 godine,
 • poček do 1 godine koji je uključen u rok otplate,
 • dinamika otplate u dogovoru s bankom.

Korisnici kredita

Korisnici kredita po ovom Programu su poduzetnici čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije.

II.

Za provedbu Programa kreditiranja „Poduzetništvo žena, mladih i početnika“ osiguravaju se novčana sredstava za subvenciju kamata u visini od dva postotna poena tijekom cijelog vremena trajanja otplate kredita, odnosno od 2021. do 2031. godine.

Za subvenciju kamata uz kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna za program „Poduzetništvo žena, mladih i početnika“ u periodu od 2021. do 2031. godine osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Za provedbu Programa kreditiranja „Obrtna sredstva“ osiguravaju se novčana sredstava za subvenciju kamata u visini od jednog postotnog poena tijekom cijelog vremena trajanja otplate kredita, odnosno od 2021. do 2024. godine.

Za subvenciju kamata uz kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna za program „Obrtna sredstva“ u periodu od 2021. do 2024. godine osiguraju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/2

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-44

Rijeka, 25. ožujka 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr