SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju odredbe članka 19., stavak 1., alineja 13. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru

Članak 1.

U Odluci o javnom redu i miru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/14 i 20/15) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 10. iza stavke 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:.

» Zabranjeno je korištenje otvorenih ložišta i roštilja na drva i ugljen na otvorenom u ugostiteljskim objektima u centru naselja Malinska bez suglasnosti općinskog načelnika.«

Članak 2.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

„Članak 13.

Zabranjeno je omalovažavanje i vrijeđanje službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe, a u cilju nadzora nad provođenjem ove Odluke.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-2

Malinska, 19. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr