SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Na temelju odredbe i članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i odredbe članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 45., stavak 1., riječ „zelene“ briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

» (3) Vlasnik komunalne infrastrukture koja se nalazi na javnoj površini, dužan je istu održavati urednom i funkcionalno ispravnom. Oštećenu, dotrajalu i neurednu opremu kao što su stupovi, šahte, poklopci šahti, nosači i slično, vlasnik je dužan zamijeniti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimljene prijave o oštećenoj opremi.«

Članak 2.

Članak 68. Odluke mijenja se i glasi:

„Članak 68.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/19, 28/19, 31/19, 36/19-ispravak i 16/20).“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-3

Malinska, 19. ožujka 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr