SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju članka '''. stavak '. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj ''/'', '''/'' i ''/'') i odredbe članka ''. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ''/'', ''/'', ''/'', ''/'', '/'' i ''/'') Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/19, 5/19 i 28/19) (U daljnjem tekstu: Odluka) članak 3., stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 3.

Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se obavljenje djelatnosti:

1. održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2. održavanja javnih zelenih površina,

3. održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4. održavanja groblja,

5. održavanja čistoće javnih površina,

6. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

7. usluge ukopa pokojnika i

8. zimska služba.

Članak 2.

Članak 9., stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 3.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti mogu obavljati na području Općine Malinska-Dubašnica komunalne djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta,

2. obavljanja zimske službe,

3. obavljanja usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i

4. obavljanja veterinarsko-higijeničarskih poslova

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-02/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-5

U Malinskoj, 19. ožujak 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr