SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

23.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. izvršilo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2021. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu, te Smjernica za organizaciju, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu:

Općinsko vijeće

 • u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
 • donosi procjenu rizika od velikih nesreća
 • donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 • donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
 • osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Općinski načelnik

 • donosi plan djelovanja civilne zaštite
 • donosi plan vježbi civilne zaštite
 • priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
 • kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
 • donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
 • izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
 • osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
 • osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
 • osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
 • Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
 • Općinski načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Ministarstvo.

Stožer civilne zaštite

 • Nastavlja sa aktivnostima po pitanju aktivacije na provedbi mjera usmjerenih na suzbijanje pandemije COVID-19
 • Održava sastanke tijekom 2021. godine,
 • Određuje koordinatora na lokaciji.

Operativne snage vatrogastva

 • Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme),
 • Sklopiti Ugovor o sufinanciranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

 • Djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, opremanje ekipa prve pomoći),
 • Sklopiti Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Grada Krka/u 2021. godini.

Operativne snage Gorske službe spašavanja

 • Djeluju sukladno svom programu rada,
 • Sklopiti Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Rijeka u 2021. godini.

Postrojba civilne zaštite

 • Popuna postrojbe Civilne zaštite članovima, izvršiti postrojavanje.
 • Opremanje postrojbe,
 • Održavanje vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite

 • Opremanje povjerenika,
 • Održavanje vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite.

Udruge

 • Regulirati međusobne odnose sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije),
 • Sudjelovanje u vježbi s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.

Aktivnosti edukacije građana o sustavu civilne zaštite

 • Kontinuirano provoditi edukaciju u suradnji s operativnim snagama.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

 • Zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema.

FINANCIRANJE

Financiranje sustava civilne zaštite po prijedlogu proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu po pozicijama prikazano je u Tablici 1. ovoga Plana.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Financiranje sustava civilne zaštite za 2022. i 2023. godinu bit utvrđuje se projekcijom Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za navedene godine.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 810-01/20-01/3

UR. BROJ: 2142/05-01-21-5

Malinska, 19. ožujka 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić,. v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr