SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

21.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. izvršilo je

ANALIZU

STANJASUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2020. GODINU

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (čl. 1. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine RH broj 82/15) (dalje ZSCZ).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (čl. 5. st. 2. ZSCZ).

Člankom 17. ZSCZ definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA - PLANSKI DOKUMENTI

1.1. Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite

Sukladno ZSCZ, Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) te Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16) jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća te Plan djelovanja civilne zaštite.

Također, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), temeljem članka 8., stavka 2. i 3. izraditi revizije Procjena rizika od velikih nesreća.

Općina Malinska-Dubašnica izradila je u 2017. godini putem ovlaštene tvrtke izradila Procjenu rizika od velikih nesreća KLASA: 810-01/16-01/3.

U tijeku je izrada Revizije Procjena rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja Civilne zaštite izrada koje je naručena kod tvrtke DLS d.o.o. ovlaštene za izradu dokumenata u području planiranja civilne zaštite.

1.2. Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) Općina je dužna izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Općinsko vijeće je dana 5. prosinca 2019. godine donijelo Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu i imenovalo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica („SN PGŽ“ broj 31/19).

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA - OPERATIVNE SNAGE

U 2020. godini na području Općine Malinska-Dubašnica operativne snage aktivirane su na provedbi mjera nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH u cilju sprječavanja širenja pandemije virusa COVID-19.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/13-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-14-25, usvojena je dana 29. siječnja 2014. godine. U tijeku je izrada nove Odluke.

2.1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donio je dana 20. Studenog 2017. godine Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2142/05-03/1-17-5.

Članovi stožera prisustvovali su na edukaciji.

Općinski načelnik je temeljem odredba članka 51. ZSCZ i članka 3., stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne novine” broj 69/16) dana 17. ožujka 2020. godine Naložio aktivaciju Stožera CZ uslijed nastanka okolnosti vezanih uz širenje pandemije virusa COVID-19 u cilju organizacije sustava Civilne zaštite.

Sporazumom o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području otoka Krka od 8. travnja 2020. godine sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku uspostavile su suradnju u svrhu zajedničke koordinacije poslova i aktivnosti djelovanja sustava civilne zaštite na otoku Krku u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv virusa COVID-19.

Gradonačelnik grada Krka i općinski načelnici i zapovjedništvo stožera civilne zaštite JLS na otoku Krku održavali su redovite koordinacije aktivnosti u navedenom cilju.

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2020. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti bile su aktivne na provedbi mjera i aktivnosti protiv virusa COVID-19.

2.3 OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite čije se aktivnosti temelje na njihovim operativnim planovima rada.

2.3.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i dobrovoljno vatrogasno društvo članovi su Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske županije, Operativnog požarnog područja Krk, te Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

2.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Općina Malinska-Dubašnica sa ostalim JLS otoka Krka ima sklopljen Ugovoru o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, te je u 2020. godini aneksom ugovora KLASA: 214-01/20-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-20-3 od 21.2.2020. osigurano financiranje aktivnosti Javne vatrogasna postrojba Grada Krka.

Proračunom Općine Malinska-Dubašnica za aktivnosti JVP Grada Krka osiguran je iznos od 190.000,00 kn od čega je realizirano 000.000,00 kn.

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) koje djeluje na području Općine Malinska- Dubašnica ustrojeno kao samostalna jedinica u sklopu operativnih snaga vatrogastva otoka Krka u sklopu Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Za aktivnosti vatrogastva (Područne vatrogasne zajednice otoka Krka) u 2020. godini osigurano je 414.500,00 kn. Izvan navedenog iznosa u 2020. godini Općina Malinska-Dubašnica donirala je iznos od 95.000,00 kn kojim je nabavljeno vatrogasno vozilo.

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Općine Malinska-Dubašnica nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

2.4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.4.1. Postrojba civilne zaštite

Općinski načelnik donio je Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/13-01/1, URBROJ: 22142/05-03/1-13-1 od 29. ožujka 2013. godine, odnosno postrojbe opće namjene koja u svom sastavu ima tri skupine, a broji ukupno 33 pripadnika. Postrojbe nisu kompletirane i potrebno je izvršiti reviziju članova i popunu postrojbe.

U 2020. godini postrojba je aktivirana u provedbi mjera nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH u cilju sprječavanja širenja pandemije virusa COVID-19 od ožujka 2020. godine.

Postrojba civilne zaštite opremljena je reflektirajućim prslucima dok je u 2020. godini vršena nabava opreme za zaštitu i dezinfekciju kojom je postrojba opremljena.

2.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Odlukom Općinskog načelnika od 17. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2142/05-04/01/1-20-59) imenovani su povjerenici civilne zaštite za područje Općine Malinska-Dubašnica po mjesnim odborima.

2.4.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Malinska-Dubašnica nema skloništa osnovne zaštite.

2.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Općina Malinska-Dubašnica ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2020. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – stanica Rijeka KLASA: 402-08/19-02/66, URBROJ: 2142/05-03/1-20-2 od 26. veljače 2020. godine kojim je za rad HGSS u 2020. godini osigurano 10.000,00 Kn.

U 2020. godini HGSS je imao 65 akcija spašavanja i pružanja prve pomoći u kojima je spašeno ili je pružena prva pomoć za 70 osoba.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2.6. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA KRKA

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s Općinom Malinska-Dubašnica provodi program pomoći u kući kojim je za starije osobe osigurana pomoć gerontodomaćice.

U 2020. godini Crveni križ je bio značajno uključen u aktivnostima pomoći tijekom pandemije COVID-19 i prikupljanjem pomoći nakon potresa na području Petrinje i Gline.

Za Crveni križ je u 2020. godini izdvojeno ukupno 239.000,00 Kn.

2.7. PRAVNE OSOBE KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite.

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/13-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-14-25, usvojena je dana 29. siječnja 2014. godine.

Pravnim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci, to su:

 1. Dubašnica d.o.o.
 2. Ponikve d.o.o.
 3. Trgovina Krk d.d. Malinska
 4. GP Mikić d.o.o. Omišalj
 5. GP Trumm d.o.o. Malinska
 6. Dezinsekcija d.o.o.
 7. DLS d.o.o Rijeka
 8. IND EKO d.o.o. Rijeka
 9. Rijekatank d.o.o. Rijeka
 10. Radio otok Krk d.o.o.
 11. Autotrans d.o.o. Krk
 12. Veterinarska stanica Rijeka
 13. Lovačko društvo Orebica Krk
 14. Športsko ribolovno društvo „Lastavica“ Malinska
 15. Planinarsko društvo „Obzova“ Njivice

U tijeku je izrada nove Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica.

S pravnim osobama u sustavu civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Malinska-Dubašnica.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 20201. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

2.8. OPERATIVNE SNAGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE, A NISU U NADLEŽNOSTI OPĆINE TE POSTUPAJU PREMA VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Pravne osobe koje su uključene u sustav zaštite i spašavanja kao svojom redovnom djelatnošću a djeluju sukladno svojim operativnim planovima te se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Malinska-Dubašnica su:

Županijske snage

 • Zavod za hitnu medicinu PGŽ
 • Dom zdravlja PGŽ – Ispostava Krk, Područna ambulanta opće medicine u Malinskoj
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
 • Županijski operativni centar PGŽ
 • Županijska uprava za ceste PGŽ

Državne snage

 • MUP, Policijska uprava primorsko goranska, Policijska postaja Krk
 • Centar za socijalnu skrb Rijeka
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka
 • Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Malinska
 • Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb – Ispostava Rijeka
 • Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj – Šumarija Krk
 • Poljoprivredna savjetodavna služba, Područni ured jadranske Hrvatske – Podružnica PGŽ
 • Hrvatske vode, VGO Rijeka - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Kvarnersko primorje i otoci” sa sjedištem u Rijeci
 • HEP d.d., Elektroprimorje Rijek – Pogon Krk

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

3.1. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA

Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica usklađen je sa županijskim prostornim planom uređenja.

3.2. EDUKACIJA GRAĐANA, DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom 2020. godine nisu održane edukacije koje se odnose na civilnu zaštitu.

3.3. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

U Općini Malinska-Dubašnica ne postoji sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozama.

3.4. OSTALO

U Općini Malinska-Dubašnica sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izdvajaju sredstva za veterinarske usluge, održavanje nerazvrstanih cesta, te zimske službe na području Općine.

4. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica predlaže se sljedeći zaključak:

U 2021. godini u Općini Malinska-Dubašnica potrebno je nastaviti sa aktivnostima provedbe mjera nacionalnog Stožera Civilne zaštite RH u cilju sprječavanja širenja pandemije virusa COVID-19.

Potrebno je revidirati dokumente koji proizlaze iz područja sustava civilne zaštite donošenjem sljedećih odluka: Procjena rizika od velikih nesreća, Plan djelovanja civilne zaštite Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite, Odluka o određivanju pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu osigurano je 939.000,00 Kn za cjelokupni sustav civilne zaštite (civilna zaštita i protupožarna zaštita).

Kako bi se sustav civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica adekvatno osposobljavao za djelovanje, nužno je izvršiti opremanje članova CZ osobnom opremom. Nadalje, potrebno je snage usmjeriti prvenstveno na motivaciju članova CZ, popunu postrojbe te obučavanje i uvježbavanje. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka i drugim temeljnim snagama (vatrogasci, crveni križ) najmanje jednu stožernu vježbu godišnje.

KLASA: 810-01/20-01/4

UR. BROJ: 2142/05-01-21-3

Malinska, 19. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr