SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

15.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013. – pročišćeni tekst, 137/2015. – ispravak, 123/2017., 98/2019. i 144/2020) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA i DOPUNAMA

POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), članak 3. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 1. dodaju se stavci 2.,3. i 4. koji glase:

Naknada iz stavka 1. ovoga Poslovnika može se odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u netoiznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 6.000,00 kn.

Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 2. ovoga članka.

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 4.

Iza članka 11.a dodaje se članak 11.b koji glasi:

Član Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica ne može istovremeno biti privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Članu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća .

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća .

Člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

Na sjednici Općinskog vijeća umjesto člana Općinskog vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Iznimno, ograničenje iz stavka 9. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 3. ovoga članka.

Članak 5.

U članku 12. stavku 2. riječ „Gradsko“ se briše i dodaje se riječ „Općinsko“.

Članak 6.

Članak 42. mijenja se i glasi:

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine Malinska-Dubašnica od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

Vijeće je dužno raspraviti prijedlog i peticiju iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis birača Općine Malinska-Dubašnica.

Vijeće je dužno o prijedlogu odlučiti u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja prijedloga i o istome obavijestiti predlagatelja.

Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem, a način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 7.

Članak 56.a briše se.

Članak 8.

Članak 57. mijenja se i glasi:

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisani zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Pravo predlaganja odluke o privremenom financiranju ima najmanje pet vijećnika.

U slučaju kada je, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 9.

Dosadašnji članak 57. postaje članak 58.

Članak 10.

Članak 76. mijenja se i glasi:

Sjednica Vijeća mora se sazvati najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev Općinskog načelnika ili najmanje 1/3 članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako sjednicu Vijeća ne sazove predsjednik u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu je dužan sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 1.-3. ovog članka sjednicu Vijeća može na pismeni zahtjev 1/3 članova Vijeća sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (samouprave).

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 1., 2. i 3. se mora održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članak smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 11.

U članku 77. stavku 2. riječi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se.

Članak 12.

Iza članka 77. dodaje se članak 77.a koji glasi:

Iznimno, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica se mogu održavati elektroničkim putem, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Pod elektroničkim održavanjem sjednica iz stavka 1. podrazumijeva se održavanje sjednice upotrebom tehnologije na daljinu u formi videokonferencije.

U slučaju da nije moguće osigurati tehničke preduvjete za održavanje sjednice na način iz stavka 2. ovog članka, sjednica Općinskog vijeća može se održati putem elektroničke pošte.

Članak 13.

Iza članka 77.a dodaje se članak 77.b koji glasi:

Sjednica se u formi videokonferencije održava na način da komunikacija održava u stvarnom vremenu, a zvuk i slika u pokretu izmjenjuju se između dvije ili više lokacija na kojima se nalaze članovi vijeća, općinski načelnik i izvjestitelji, omogućavajući tako održavanje sjednice u realnom vremenu.

Za sazivanje i održavanje sjednice na način iz stavka 1. adekvatno se primjenjuju odredbe članak 76.-77., te 79-108. ovog Poslovnika.

Glasovanje na sjednici iz stavka 1. se provodi izjašnjavanjem svakog nazočnog vijećnika.

Članak 14.

Iza članka 77.b dodaje se članak 77.c koji glasi:

Sjednica putem elektroničke pošte iz članka 77.a stavka 3. održava se na način da se nazočnost na sjednici, rasprava i glasovanje održava tako da svi sudionici komuniciraju putem elektroničke pošte.

Sazivanje sjednice iz stavka 1.ovog članka obavlja se na način uređen člankom 76.-77. ovog Poslovnika, pri čemu se u pozivu naznačuje da se radi o sjednici koja će se održati na način iz stavka 1.ovog članka, određuje datum i vrijeme početka održavanja sjednice te razdoblje održavanja rasprave.

Na sjednici koja se održava putem elektroničke pošte nema mogućnosti postavljanja vijećničkih pitanja.

Članak 15.

Iza članka 77.c dodaje se članak 77.d koji glasi:

Sjednicom iz članka 77.c administrira službenik Općine Malinska-Dubašnica kojeg odredi Predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za dostavu sjednice.

Nakon sazivanja sjednice, a najkasnije tri dana prije vremena održavanja iste, svakom se vijećniku i ostalim sudionicima na evidentiranu e-mail adresu dostavlja se upitnik vezan uz provjeru podataka koji sadrži ime i prezime, OIB i e-mail adresu s koje će se pratiti sjednica odnosno sudjelovati na istoj.

Podatke iz stavka 2.ovog članka svaki je vijećnik obvezan dostaviti najkasnije idućeg dana, u protivnom se smatra da neće sudjelovati na sjednici.

Nakon zaprimanja podataka iz stavka 2. administrator sjednice dostavlja zaprimljene podatke svim vijećnicima koji su ih dostavili u roku iz stavka 3.ovog članka.

Članak 16.

Iza članka 77.d dodaje se članak 77.e koji glasi:

U vrijeme određeno kao početak sjednice administrator svim sudionicima šalje elektroničku poštu sa zamolbom potvrde prisustva, na način da ista istovremeno bude vidljiva svim sudionicima sjednice.

Po zaprimanju elektroničke pošte vijećnici odgovaraju na način da odabiru opciju „ODGOVORI SVIMA upisuju riječi „PRISUTAN“ ili „NAZOČAN“,

Nakon zaprimanja potvrde prisustva svim vijećnicima administrator svim sudionicima dostavlja elektroničku poštu sa popisom svih „prisutnih“ i „odsutnih“ te konstatacijom da li postoji kvorum, a ako postoji kvorum sjednica se nastavlja.

Članak 17.

Iza članka 77.e dodaje se članak 77.f koji gasi:

Nakon što se utvrdi postojanje kvoruma na način iz članka 77.e. stavka 3., svim će se vijećnicima poslati elektronička pošta sa pozivom na glasovanje po svim točkama dnevnog reda, koja će istovremeno biti vidljiva svim sudionicima sjednice.

Elektronička pošta iz stavka 1.ovog članka sadrži obrazac za glasovanje sa popisom svih točaka utvrđenog dnevnog reda uz kojih se daju opcije za glasovanje: „ZA, „PROTIV“ i „SUZDRŽAN“.

Svaki od nazočnih vijećnika odgovara na pristigli poziv za glasovanje na način da odabire opciju „ODGOVORI SVIMA“ te na obrascu za glasovanje po svakoj točki upisuje jedan od mogućih odgovora: „ZA, ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.

Nakon zaprimanja e-mail poruka svih nazočnih vijećnika, svima se dostavlja rezultat glasovanja na način da je ta elektronička pošta vidljiva svima, sa konstatacijom da koji je prijedlog iz dnevnog reda usvojen ili ne.

Po proteku 10 minuta od slanja rezultata, ukoliko nije bilo primjedbi Predsjednik Općinskog vijeća šalje elektroničku poštu svim sudionicima u kojoj ih se obavještava o zaključenju sjednice.

Članak 18.

Ove izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim odredaba članaka 11. stavka 1. i 2. i članka 11.a koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/21-01/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-4

Malinska, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr