SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013. – pročišćeni tekst, 137/2015. – ispravak, 123/2017., 98/2019. i 144/2020) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) u svezi sa člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 144/20) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine, donosi

STATUT

OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Malinska - Dubašnica, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Malinska - Dubašnica, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Malinska - Dubašnica.

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv, područje i sjedište Općine Malinska-Dubašnica određeni su zakonom.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22.

Svi građani Općine Malinska-Dubašnica, uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.

Tijela Općine Malinska-Dubašnica u postupku donošenja i provođenja akata iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju učinke tih akata na položaj žena odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.

II. OBILJEŽJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb Općine je povijesni grb, koji se sastoji od trokutastog - srcolikog štita u plavom polju u kojemu se nalazi zlatno stablo hrasta sa korijenjem i 12 žirova.

Zastava je jednobojna - plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1. Na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.

O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dan Općine je (20 srpnja), dan Svetog Apolinara, zaštitnika župe Dubašnica, koji se svečano slavi.

U Općini se slavi i 29. rujan, dan Svetog Mihovila, zaštitnika župe Sveti Vid-Miholjice.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općine Malinska - Dubašnica dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja, uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 7.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Malinska-Dubašnica uspostavlja i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu s zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 8.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Članak 9.

Sporazum o suradnji Općine Malinska-Dubašnica i općine ili grada iz zemlje ili druge države objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 10.

Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • promet na svom području,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • te ostale poslove sukladno posebnim propisima. Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Općina Malinska-Dubašnica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 11.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave (prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštita okoliša i drugo) prenijeti na Primorsko-goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 10. ovoga Statuta organizirati zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 2. ovoga članka jedinice lokalne samouprave mogu osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 4. ovoga članka odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 12.

Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine da joj, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 13.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

 • raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
 • promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
 • vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,
 • osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
 • obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,
 • osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
 • vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
 • organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
 • obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,
 • potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
 • potiče aktivnosti udruga građana,
 • promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
 • osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • donosi proračun Općine,
 • obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
 • obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine u skladu sa zakonom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 14.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim statutom.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica i 20% ukupnog broja birača Općine Malinska- Dubašnica.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, Općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga, radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Općinsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 16.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani su u popis birača.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 17.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 18.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine Malinska-Dubašnica te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima od samoupravnog djelokruga Općine Malinska-Dubašnica.

Općinsko vijeće i općinski načelnik sazivaju zbor građana za cijelo područje ili dio područja Općine Malinska-Dubašnica, pojedino naselje ili dio naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 19.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine Malinska-Dubašnica od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka, ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem, a način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i to: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

VII. OPĆINSKA TIJELA

Članak 21.

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće,

2. Općinski načelnik.

Članak 22.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Općinsko vijeće.

Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 23.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 24.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • raspisuje referendum za opoziv načelnika sukladno zakonu i ovome Statutu,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju drugom imovinom pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica i
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 25.

Općinsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 26.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.

Članak 27.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 28.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 29.

Mandat članova Općinskog vijeća traje sukladno zakonu.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 30.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo:

 • predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
 • podnositi amandmane na prijedloge općih akata,
 • izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća,
 • biti birani u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovom radu,
 • izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 31.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 32.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Odbor za izbor i imenovanja,
 • Odbor za statutarno-pravna pitanja,
 • Mandatna komisija.

Radi razmatranja drugih pitanja, Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 33.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje sukladno zakonu.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
 • donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonskim propisima i statutom, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica,
 • utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Općine u kojima je Općina Malinska - Dubašnica osnivač,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica,
 • odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općina Malinska- Dubašnica u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini Malinska - Dubašnica,
 • podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 3. alineje 9. ovoga članka Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću godišnja izvješća.

Općinski načelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 14. ovog članka u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 34.

Za općinskog načelnika ima pravo biti biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica za čije se tijelo izbori provode.

Članak 35.

Mandat općinskog načelnika izabranog na redovnim ili na prijevremenim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mandat općinskog načelnika kojeg je Vlada Republike Hrvatske razriješila traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o razrješenju, odnosno istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika.

Članak 36.

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ako ne postupi na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost općinskog načelnika smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu općine.

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 37.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 38.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 39.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
 • ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,
 • smrću.

Članak 40.

Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 41.

Općinski načelnik može se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Malinska -Dubašnica i 2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine Malinska-Dubašnica upisanih u popis birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, u skladu s odredbama Zakona kojim se uređuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim predstavničko tijelo donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 42.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 43.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 44.

Član Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica ne može istovremeno biti privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Članu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća .

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća .

Člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

Na sjednici Općinskog vijeća umjesto člana Općinskog vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Iznimno, ograničenje iz stavka 9. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 3. ovoga članka.

Članak 45.

Općinskom načelniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine u skladu sa propisima.

Članak 46.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad.

Općinski načelnik koji je dužnost obavljao profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Općinski načelnik koji je dužnost obavljao profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko je dužnost obavljao profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika te započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti.

Zahtjev iz stavka 5. ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti.

Ako ne podnese zahtjev u roku iz stavka 6. ovoga članka, općinski načelnik ne može ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

Općinski načelnik koji dužnost nije obavljao profesionalno nema pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Naknada iz stavka 3. i 4. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna općine.

Prije isteka roka iz stavka 3. i 4. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 47.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Malinska - Dubašnica sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 48.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Malinska - Dubašnica, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Općina je dužna osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova u okviru ustrojenog Jedinstvenog upravnog odjela, a u slučaju da za to nema mogućnosti, dužna je osigurati obavljanje tih poslova zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave.

Članak 49.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine.

Članak 50.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 51.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 52.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 53.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori u Općini osnovat će se prema interesu i potrebi lokalnog stanovništva, sukladno Zakonu.

Ukoliko se za određeno područje u Općini ne iskaže interes i potreba za osnivanje mjesnog odbora, građani će moći ostvariti svoje pravo sudjelovanja u odlučivanju na načine opisane u čl. 18. ovoga Statuta, a sukladno Zakonu i ovome Statutu.

Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Prije donošenja odluke iz stavka 5. ovog članka pribavit će se mišljenje građana s tog područja.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine u cjelini.

Članak 54.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 1/3 članova Općinskog vijeća, i Općinski načelnik. Prijedlog sadrži podatke o:

1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,

2. imenu mjesnog odbora,

3. području i granicama mjesnog odbora,

4. sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 55.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća. Mandat članova Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.

Članak 56.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika vijeća,

7. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,

8. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

9. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,

10. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

11. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 57.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 58.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 59.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju općinska tijela uprave na način uređen općinskom odlukom.

Članak 60.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:

 • rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
 • predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
 • predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
 • predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 61.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 62.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

 • predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
 • saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
 • provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
 • surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
 • informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine.

Članak 63.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom načelniku za zakonitost svoga rada.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 64.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 65.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Članak 66.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Malinska - Dubašnica čine imovinu Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 67.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i drugih akata pažnjom dobrog gospodara.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Malinska - Dubašnica donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 68.

Općina Malinska-Dubašnica ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općina Malinska-Dubašnica su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica i imovinskih prava,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 • prihodi od naknada za koncesije,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Malinska-Dubašnica u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkom porezu,
 • sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 69.

Procijenjeni iznosi svih prihoda i primitaka proračuna Općine Malinska - Dubašnica sadržani su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 70.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća, do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisani zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

U slučaju kada je, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 71.

Ako je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, a do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Članak 72.

Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 73.

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od dana objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 74.

Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članka 59.a, 59.b, 59.c ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 59. stavka 7. ovoga Statuta.

Članak 75.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine Malinska-Dubašnica nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

Članak 76

Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 77.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 78.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 79.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 80.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, nadzire zakonitost rada upravnih tijela.

Članak 81.

Upravna tijela Općine Malinska-Dubašnica neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća i u izvršavanju istih donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela Općine Malinska-Dubašnica u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Članak 82.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Malinska - Dubašnica osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 83.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 84.

Detaljnije odredbe o aktima rada Općine Malinska - Dubašnica i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 85.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 86.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 87.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a akti Općinskog vijeća objavljuju se na web stranicama Općine.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se službena priopćenja medijima.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 88.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Malinska - Dubašnica putem medija, web stranica Općine ili na drugi prikladan način.

Članak 89.

Općina Malinska - Dubašnica organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese, te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 90.

Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad upravnih tijela.

Članak 91.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine Malinska - Dubašnica te druge materijale u svezi s radom tijela Općine Malinska - Dubašnica omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 93.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Malinska - Dubašnica i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Općine Malinska - Dubašnica u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz prethodnog stavka ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 94.

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog načelnika u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 95.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 33. stavka 3., alineja 14. i 20., članka 40, članka 41. stavka 1.,3.,6. i 7, članka 42. stavka 1. i 3, članka 43., članka 71, članka 72., članka 73., članka 74., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), osim odredbi članka 33. stavka 2. i 3., članka 41., članka 42., članka 44., članka 45. koje ostaju na snazi do stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/21-01/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-3

Malinska, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr