SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

12.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/20) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 161.642,20 kuna.“

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2020. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

  • Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 150.000,00 kn
  • Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA za rashode uređenja protupožarnih i poljskih putova u iznosu od 11.642,20 kn“

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/20-01/1

UR. BROJ: 2142/05-01-21-27

Malinska, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr