SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA PUNAT

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 35. sjednici održanoj dana 09. veljače 2021. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

OPĆINE PUNAT

Članak 1.

U Statutu Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 8/18, 10/19 i 3/20) u članku 17. točki b) riječ: „mjesnog“ briše se.

Točka c) mijenja se i glasi:

„davanja prijedloga, peticija, predstavki i pritužbi“

Članak 2.

U članku 19. stavku 1. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se.

U stavku 2. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se, a riječi: „člankom 20. ovog Statuta“ zamjenjuje se riječima: „odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma“.

U stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. i 6. postaju stavci 4. i 5., a u istima se brišu riječi: „i njegovog zamjenika“.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6., a u istome se brišu riječi: „i njegovog zamjenika“, a riječ: „im“ zamjenjuje riječju: „mu“.

Članak 3.

Iza članka 24. podnaslov: „b) Mjesni zbog građana“ mijenja se u: „b) Zbor građana“, a iza podnaslova dodaje se oznaka članka „24.a“ te se tekst mijenja i glasi:

„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine Punat te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu u skladu sa odredbom članka 82. ovog Statuta.

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu Punat.

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine Punat, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine Punat, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko

vijeće i općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom u skladu sa zakonom i statutom.“

Članak 4.

Podnaslov ispred članka 25. mijenja se i glasi:

„c) Prijedlozi, peticije, predstavke i pritužbe“

Članak 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog odnosno peticiju potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Punat.“

U stavku 3. iza riječi: „prijedloga“ dodaju se riječi: „odnosno peticije“.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom u skladu sa zakonom i statutom.“

Članak 5.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: „građani“ dodaju se riječi: „i pravne osobe“.

Članak 6.

U članku 30. stavku 1. broj: „11“ mijenja se u broj: „9“.

Članak 7.

U članku 43. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Stavak 5. postaje stavak 2.

Stavak 6. postaje stavak 3., a u istome riječi: „i njegovom zamjeniku“ i „njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 8.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim zakonom.

Pročelnik upravnog tijela općine Punat će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog odjela općine Punat dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 9.

U Naslovu ispred članka 49. ispred riječi: „zamjenik“ dodaje se riječ: „privremeni“.

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Općinskog načelnika, ako je duže vrijeme odsutan ili iz drugih razloga spriječen obavljati dužnost, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje privremeni zamjenik.

Privremenog zamjenika imenuje Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća, općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja ostvaruje prava općinskog načelnika, a ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju prestanka mandata zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.“

Članak 10.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik sam odlučuje hoće li dužnost obavljati profesionalno.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu Općine Punat da li će dužnost obnašati profesionalno.“

U stavku 4. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječ: „mogu“ mijenja se u riječ: „može“.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

„Ukoliko u obavijesti iz prethodnog stavka ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.“

Članak 11.

U članku 52. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 12.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a. koji glasi:

„Općina Punat dužna je objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama, na lako dostupan i pretraživ način, a u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“

Članak 13.

U članku 66. stavku 1. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se.

Članak 14.

U članku 67. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

„U slučaju da do isteka privremenog financiranja nije donesen proračun, a općinski načelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

U slučaju konstituiranja novoizabranog Općinskog vijeća nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.

U slučaju obustave proračuna temeljem odluke nadležnog tijela državne uprave u postupku nadzora zakonitosti općeg akta ili potvrde odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna, financiranje se obavlja izvršavanje redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.

U slučaju da Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, ukine proračun, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od dana objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“, a do donošenja proračuna, financiranje se obavlja izvršavanje redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.“

Članak 15.

U članku 78. alineji 4. riječ: „mjesni“ briše se.

Članak 16.

U članku 82. stavku 1. riječ: „mjesne“ briše se.

U stavku 2. riječ: „Mjesni“ briše se.

Članak 17.

U članku 96. riječi: „i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se.

Članak 18.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” osim članaka 2., 6., 7., 8., 9., 10. stavaka 1., 2. i 3., 11., 13., 14. i 17. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-02-01-21-3

Punat, 9. veljače 2021. godine

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51521&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr