SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

14.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 10. veljače 2021.godine donosi

POSLOVNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Opatije (Službene novine« Primorsko - goranske županije“ 25/09 i 7/13) u članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća biraju se potpredsjednici Gradskog vijeća članovi Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja“.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2. a koji glasi:

„Članak 2.a.

Pravo predlaganja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, članova Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja ima pet članova Gradskog vijeća.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika, te predan u pisarnicu najkasnije dan prije dana konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.“

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

„Vijećnici koji prije konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća daju ostavku ili stave mandat u mirovanje dužni su o tome obavijestiti pročelnika upravnog tijela nadležan za poslove predstavničkog tijela najkasnije 24 sata prije dana konstituirajuće sjednice.

Politička stranaka odnosno političke stranke dužne su dostaviti u pisarnicu Grada odluku o određivanju zamjenika vijećnika najkasnije 24 sata prije dana konstituirajuće sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji su dali ostavku ili stavili mandat u mirovanje nazočni su njihovi zamjenici određeni sukladno odredbama zakona i ovog Poslovnika.

Gradsko vijeće zaključkom prihvaća izvješće Mandatne komisije, koji se objavljuje u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.“

Članak 4.

U članku 5. riječi „ili najmanje sedmorica vijećnika mogu“ zamjenjuju se riječima „ili najmanje 5 vijećnika može“.

Članak 5.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Ako predstavnička manjina ne predloži potpredsjednika iz svojih redova, pravo predlaganja imaju vijećnici predstavničke većine.“

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječi „ili najmanje sedam“ zamjenjuju se riječima „ili najmanje pet“.

U istom članku stavak 5. mijenja se i glasi:

„Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja odluke o razrješenju, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno.“

Članak 7.

U članku 24. stavku 1. riječ „zamjenici“ zamjenjuje se riječju „zamjenik“.

U istom članku u stavku 4. riječi „za zamjenike“ zamjenjuju se riječima „za zamjenika“.

U istom članku stavak 5. mijenja se i glasi:

„Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva zamjenika gradonačelnika koji nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara riječ: »Prisežem«.“

Članak 8.

U članku 25. riječ „zamjenici“ zamjenjuje se riječju „zamjenik“.

Članak 9.

U članku 30.stavku 1. riječi “najmanje sedam“ zamjenjuju se riječima „najmanje pet“.

Članak 10.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a i 40.b koji glase:

„Članak 40.a

O nacrtu prijedloga akta koji utječe na interese građana i pravnih osoba provodi se savjetovanje s javnošću objavom na mrežnoj stranici Grada, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću provodi se u pravilu u trajanju od 30 dana, osim ako su za pojedine akte zakonom propisani drugi rokovi.

Savjetovanje s javnošću može se provesti u kraćem roku od roka propisanog u stavku 2. ovog članka ako su nastupili izvanredni uvjeti zbog kojih nije moguće provesti savjetovanje u propisanom roku, ako se radi o aktu koji se donosi za svaku godinu (primjerice program poticaja zapošljavanja i poduzetništva, odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova i slično), ako se radi o izmjenama i dopunama akta kojim se provodi usklađivanje sa zakonom i ako se radi o izmjenama i dopunama akta kojima se uređuje provedba akata.

Kad se provodi savjetovanje s javnošću u kraćem trajanju od roka propisanog u stavku 2. ovog članka, predlagatelj akta navodi razloge za skraćeno trajanje savjetovanja u obrazloženju akta koji se stavlja na savjetovanje.

Članak 40.b.

Predlagatelj akta po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje i objaviti na mrežnim stranicama Grada izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju predlagatelj akta dostavlja Gradskom vijeću uz prijedlog akta koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.“

Članak 11.

U članku 50. stavku 1. riječi “sedmorice vijećnika“ zamjenjuju se riječima „četiri vijećnika“.

Članak 12.

U članku 53. stavka 2. mijenja se i glasi:

„Ako gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika“

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.“

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Ako gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje 5 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 13.

U članku 54.a riječ „središnjeg“ briše se.

Članak 14.

U članku 55. stavku 1. riječ „zamjenicima“ zamjenjuje se riječju „zamjeniku“.

U istom članku stavku 5. riječ „zamjenici“ zamjenjuje se riječju „zamjenik“.

Članak 15.

U članak 56. stavku 1. riječ „zamjenicima“ zamjenjuje se riječju „zamjeniku“.

Članak 16.

U članku 59. stavku 2. riječi „ili gradonačelnika“ brišu se.

Članak 17.

Iza članka 60. dodaje se članak 60.a koji glasi:

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje i sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava izjašnjavanjem elektroničkom poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda. Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku nadležnog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća i ostalim vijećnicima (odgovori svima/Reply All). Glasovanje se može provesti i putem programskog rješenja (aplikacije).

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju.

Članak 18.

U članak 72. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnik i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća.“

Članak 19.

Iza članka 83. dodaju se članci 83.a i 83.b koji glase:

„Članak 83.a

Osobe iz članka 83. stavka 1. ovog Poslovnika prate rad Gradskog vijeća na prostoru galerije Gradske vijećnice odnosno galerije Centra Gervais, u slučaju održavanja sjednice Gradskog vijeća iz članka 60.a ovog Poslovnika.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja osoba.

Građani i predstavnici udruga građana podnose zahtjev za praćenje rada Gradskog vijeća elektronskim putem, telefaksom ili predajom u pisarnicu Grada, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 24 sata prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Članak 83.b

Sjednice Gradskog vijeća se snimaju i javno prenose.

Na mrežnoj stranici Grada objavljuju se dnevni redovi i materijali za sjednicu Gradskog vijeća, te dnevni redovi i materijali za sjednice radnih tijela Gradskog vijeća.“

Članak 20.

U svim člancima Poslovnika koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 21.

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Članak 22.

Ovaj Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 20. 2. 2021. osim odredaba članka 7,8,13 i 14 koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 10. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr