SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

66.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine, donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu u ukupnom iznosu 500,00 kuna i namjenski će se utrošiti za:

Aktivnost A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI, za nastavak arheoloških istraživanja i zaštite nalazišta „Cickini“.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-14

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr