SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
GRAD RAB

89.

Na temelju članka 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RABA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/04, 40/05 - ispravak, 18/07, 47/11 i 19/16), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u daljnjem tekstu: Zakon i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova, u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba.

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:

- usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i posebnim propisima,

- izrade grafičkog dijela u službenom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM),

- usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 7/17 – ispravak, 41/18 i 4/19 – pročišćeni tekst),

- redefiniranja granica građevinskih područja i obveze izrade provedbenih planova užeg područja na temelju praćenja i ocjenjivanja stanja u prostoru, reagiranja na podnesene inicijative pravnih i fizičkih osoba za izmjene i dopune prostornog plana,

- dopunjavanja i izmjena odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana temeljem preispitanih zahtjeva Nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana, te radi nedvojbene primjene u postupcima izdavanja akata za građenje,

- planiranja zahvata u prostoru lokalnog značaja temeljem preispitanih zahtjeva Nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana,

- otklanjanje uočenih neusklađenosti i/ili nedostataka u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.

Izmjene i dopune Plana uz planirane izmjene i dopune, mogu uključiti i druge izmjene i dopune koje se ocjene opravdane u tijeku izrade kao i nakon provedene javne rasprave.

IV. OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana odnosi se na cijelo područje Grada Raba u skladu s ovom Odlukom, a uključuje izmjene i dopune tekstualnog dijela – Odredbi za provođenje, grafičkog dijela te Obrazloženje plana.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Odredbom članka 201. Zakona određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti svoje prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu.

Donesenim Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Raba, u srpnju 2016. godine, djelomično se izvršilo usklađenje sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Prostorni plan uređenja Grada Raba potrebno je revidirati sukladno odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

U provedbi postojećeg Prostornog plana uređenja Grada Raba dolazilo je do poteškoća prilikom tumačenja odredbi, a naročito u pogledu uvjeta gradnje. Podnesene inicijative za izmjenu plana uz izrađeni elaborat Prostorno programske analize građevinskih područja i izrađenu Studiju osjetljivosti područja Grada Raba zahtijevaju implementaciju u prostorno plansku dokumentaciju.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa se s ciljem izvršenja obveze usklađenja sa:

- Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima koji su stupili na snagu nakon njegova donošenja,

- Prostornim planom Primorsko-goranske županije i

- stvaranja prostorno planskih preduvjeta za korištenje prostora u svrhu gospodarskog rasta i razvoja, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara te povijesnih vrijednosti.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se raspoložive kartografske podloge te dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. Stručne analize će se provesti kroz rad odabranog izrađivača, a u suradnji s upravnim tijelima Grada Raba.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Stručna rješenja za Izmjene i dopune Plana izradit će izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, u suradnji s nositeljem izrade – Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

3. Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

4. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

5. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

7. Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

8. Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb,

9. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb,

10. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb,

11. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

12. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

13. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,

14. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

15. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu, Palit 71, 51280 Rab,

16. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb,

17. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije d.o.o., Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

18. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

19. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

20. Hrvatske vode d.d., VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

21. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj, Ul. Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

22. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

23. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10/II, 51000 Rijeka,

24. Županijska lučka uprava Rab, Šetalište Markantuna de Dominisa 3, 51280 Rab,

25. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Rab, Biskupa Draga 1, 51280 Rab,

26. Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obavezna dostaviti zahtjeve (podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana zaprimanja poziva, a ako ih ne dostave u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada nacrta prijedloga plana – 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- II faza: utvrđivanje prijedloga plana za javnu raspravu – 30 dana,

- III faza: javna rasprava (javni uvid) – 30 dana,

- IV faza: priprema izvješća o javnoj raspravi – 30 dana,

- V faza: izrada nacrta konačnog prijedloga plana – 30 dana,

- VI faza: izrada konačnog prijedloga plana – 15 dana,

- VII faza: izrada izvornika plana – 15 dana od donošenja plana na Gradskom vijeću Grada Raba.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVOR FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Sredstava za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Raba i drugih izvora.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-06/20-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/3-20-21

Rab, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51280&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr