SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 9. prosinca 2020. godine donosi

PLAN UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) s mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža i obale u Novom Vinodolskom, Povilama, Klenovici i Smokvici, kako slijedi:

1. Održavanje plaže u Povilama 20.000,00 kn

2. Održavanje plaže u Klenovici 40.000,00 kn

3. Održavanje plaže Crveni križ u Novom V. 70.000,00 kn

4. Sanitarni čvor - plaža Prva dražica u Novom V.

200.000,00 kn

5. Uređenje plaže Plitka Draga u Smokvici 100.000,00 kn

6. Uređenje plaže Obala Petra Krešimira IV u

Novom V. (VII faza) 600.000,00 kn

7. Stručni nadzor uređenja plaže Obala Petra

Krešimira IV u Novom V. (VII faza) 20.000,00 kn

8. Nabava, postava zaštitnih barijera za plaže 100.000,00 kn

9. Održavanje pomorskog dobra300.000,00 kn

10. Studijska i projektna dokumentacija uređenja

plaže ispod Parka Ivana Mažuranića 110.000,00 kn

11. Sanacija obale u Klenovici500.000,00 kn

12. Stručni nadzor sanacije obale u Klenovici 15.000,00 kn

13. Glavni projekt građevine Podbaran 60.000,00 kn

14. Sanacija obale u Novom Vinodolskom 500.000,00 kn

15. Stručni nadzor sanacije obale u Novom

Vinodolskom 15.000,00 kn

16. Sanacija obale u Povilama 200.000,00 kn

17. Stručni nadzor sanacije obale u Povilama 6.000,00 kn

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se sljedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki IV. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove potrošnje struje i vode snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN RH 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Odredba stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VI.

Plan upravljanja pomorskim obrom za 2021. godinu dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja Potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije. Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada, te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/20-10/12

Ur.broj: 2107/02-04-20-3

Novi Vinodolski, 9. prosinca 2020.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr