SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

101.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) i čl. 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja
obnove fasada u staroj jezgri naselja
Omišalj i Njivice za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) nepovratnim sredstvima sufinancirati obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice u 2021. godini.

Članak 2.

Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice, Općina sufinancira obnovu fasada u tom dijelu naselja u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 40.000,00 kn. Također, potrebno je napomenuti da će Općina Omišalj za opravdane troškove prihvatiti kumulativni trošak radova na uređenju fasade do 400,00 kn/m2, odnosno financirati će iznos do 200,00 kn/m2 (50% od pune cijene).

Obuhvat zgrada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za koje je moguće zatražiti sufinanciranje na temelju ove Odluke određen je skicom obuhvata koja čini njezin sastavni dio.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe:

1. koje su vlasnici/suvlasnici predmetnog objekta koji se nalazi u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice,

2. koje su državljani Republike Hrvatske.

3. koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Članak 3.

Obnova fasada za koje se traži sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke izvodi se cjelovito, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, u pravilu materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima u bojama tipičnima za ovo podneblje.

Obnova fasada podrazumijeva sufinanciranje svih potrebnih radova obnove pročelja s obzirom na tip, oblik, vrstu građevine i vrstu materijala kojima su građene, osim:

- zahvata obnove na krovu,

- nabave novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja (prozora, vrata, ostakljenih stijena, nosive konstrukcije ovješenih fasadnih sustava s montažnim materijalom, ograda i slično) koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru,

- sanacije kapilarne i/ili temeljne vlage,

- konstruktivne sanacije zgrade.

Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili dotrajala.

Za izvođenje radova obnova fasada postojećih zgrada mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u građevinarstvu.

Obnova fasada treba se izvesti bojom tipičnom za ovo podneblje, a ukoliko boja nije prihvatljiva kao tipična Općina zadržava pravo odbiti traženo sufinanciranje.

Opravdanim troškovima radova u postupku obnove fasada smatrati će se oni koji su navedeni u ponudi odabranog izvoditelja koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti Povjerenstvo za provedbu sufinanciranja obnove fasada (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao opravdanu ili neopravdanu. Svi ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku obnove fasade, van naprijed navedene ponude i mišljenja, smatrat će se neprihvatljivima te će iste u cijelosti snositi naručitelji tih radova ili usluga.

Povjerenstvo iz stavka 6. ovog članka ima tri člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

Članak 4.

Općina sufinancira obnovu fasada postojećih zgrada iz obuhvata iz ove Odluke (su)vlasnicima koji su samostalno ili preko upravitelja zgrada podnijeli Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada (u daljnjem tekstu: zahtjev), i kojima su sredstva odobrena na temelju Odluke Općinskog načelnika.

Predmet ove Odluke nisu zgrade:

- čija je izgradnja u tijeku i

- one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine«“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) - sve do okončanja postupka.

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ove Odluke Općinski načelnik raspisuje javni poziv.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Općine Omišalj i na oglasnim pločama na području Općine Omišalj.

Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada podnosi se na posebnom obrascu koji se podiže u Upravnom odjelu Općine ili na službenoj web stranici www.omisalj.hr, najkasnije do 01. listopada 2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava u 2021. godini.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev obvezno prilaže sljedeće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- presliku osobne iskaznice (obostrano),

- fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasada,

- zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) ne stariji od 30 dana,

- dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili drugi odgovarajući dokaz),

- odobrenje za građenje, odnosno dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini, sukladno važećem Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (navedeno vrijedi za zgrade koje imaju više od tri stana odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu veću od 600 m2),

- ponudu odabranog izvoditelja i njegovu registraciju, koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti Povjerenstvo kao opravdanu ili neopravdanu,

- posebne uvjete zaštite za obnovu fasade Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske,

- prikaz boje koja bi se koristila za obnovu fasade (iz kataloga ili slično),

- izjavu o osiguranju vlastitih sredstava,

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini,

- suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada ukoliko podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik.

Ukoliko u postupku obrade zahtjeva Povjerenstvo ocijeni ponudu odabranog izvoditelja kao nevaljanu, predložit će Općinskom načelniku Općine da svojom odlukom odbije predmetni zahtjev.

Članak 6.

Po zaprimanju zahtjeva i dokumentacije iz čl. 4. i 5. ove Odluke, Povjerenstvo će obaviti pregled podnesenog zahtjeva i traženih dokaza.

Ako je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Povjerenstvo će zatražiti dopunu dokumentacije koju je podnositelj zahtjeva dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana primitka poziva za dopunu dokumentacije.

Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni dokumentaciju, smatrati će se da je odustao od sufinanciranja obnove fasade postojeće zgrade.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi da vlasnik ili svi suvlasnici ili upravitelj zgrade u svojstvu podnositelja zahtjeva iz čl. 4. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno odredbama ove odluke, predložiti će Općinskom načelniku donošenje Odluke o dodjeli sufinanciranja te sklapanje Ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.

Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada iz prethodnog stavka ovog članka, sklopiti će se između Općine, s jedne strane te s (su)vlasnicima zgrada, s druge strane.

Članak 7.

Ugovorom između Općine, s jedne strane te s (su)vlasnicima zgrade, s druge strane reguliraju se međusobna prava i obveze, te sve potrebne radnje koje je (su)vlasnik dužan izvršiti radi isplate sufinanciranja iz ove Odluke.

Članak 8.

Ugovorena nepovratna sredstva iz ove Odluke isplatiti će se po okončanju radova obnove fasada uz obveznu dostavu zahtjeva za isplatu sufinanciranja te:

- zapisnika o primopredaji i konačnog obračuna o izvedenim radovima potpisanih od strane podnositelja zahtjeva u svojstvu naručitelja i izvođača radova,

- računa za nabavljeni materijal za uređenje fasada i/ili izvršene radove najmanje u visini dodijeljenih nepovratnih sredstava,

- fotografije svih pročelja građevine na kojoj je provedena obnova fasada.

Po primitku zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka, Povjerenstvo prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava, izvršiti će pregled usklađenosti činjeničnog stanja i utvrditi da li su radovi obnove fasade izvedeni u skladu sa dostavljenim izvješćem i računom iz prvog stavka ovog članka.

Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu za isplatu sufinanciranja i/ili izvještaju i računu, Općina zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Zahtjev za isplatu sufinanciranja sa fotografijama, izvješćem i računom iz prethodnog stavka ovog članka mora biti podnijet najkasnije do 15. prosinca 2021. godine

Isplata dodijeljenih sredstava iz prethodnog stavka ovog člana izvršiti će se direktno izvođaču radova najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave potpunog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja sa izvješćem, računom i fotografijama sukladno odredbama ove Odluke, nakon što je Povjerenstvo pregledom iz stavka 2. ovog članka utvrdilo valjanost zahtjeva.

Članak 9.

Obnova fasade mora biti okončana najkasnije do 10. prosinca 2021. godine.

Članak 10.

Ukoliko odabrani Podnositelj zahtjeva ne realizira obnovu fasada za koje je potpisao Ugovor iz čl. 7. ove Odluke i ne podnese Zahtjev za isplatu subvencije u roku iz ove Odluke, smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.

Članak 11.

Korisnik sufinanciranja može odustati od sufinanciranja obnove fasada u bilo kojem trenutku te o tome mora obavijestiti Općinu.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, Korisnik sufinanciranja dostavlja Općini kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predaje neposredno, u pisanom obliku, Povjerenstvu.

Članak 12.

Obnova fasada zgrada izvodi se sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Općine za 2021. godinu, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti.

Članak 13.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/19 i 3/20).

Članak 15.

Ovaj Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-18

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr