SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 23. Petak, 12. kolovoza 2005.
GRAD KRK
25

31.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00 i 18/00, 27/03 i 17/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 06/03, i 19/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 01), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/05-04/61; Ur.broj: 531-06-05-2 TM od 6. svibnja 2005. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednicama održanim 7. srpnja i 3. kolovoza 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja dijela područja
Radićeve ulice u Gradu Krku

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja dijela područja Radićeve ulice u Gradu Krku.

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1. do 4. Ukupna površina obuhvata Plana - površina katastarskih čestica planiranih za regulaciju je približno 2,1 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljiišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje ulične mreže

3.1.1. Gradska ulica

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba vodom

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti i način gradnje

5. Mjere provedbe plana

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

7. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

Detaljni plan uređenja u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze i to:

0. Postojeće stanje

1. Detaljna namjena površina

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Uvjeti gradnje

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje sa kako slijedi:

1) Javna i društvena namjena - (D)

Centralni sadržaji s mješovitom namjenom (poslovna, društvena, stanovanje)

2) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

- Ulica (U) u perimetralnom obuhvatu plana radi rekonstrukcije uličnog profila (izgradnje nogostupa)

- Trafostanica (TS)

3) Infrastrukturni sustav (IS-V) vodosprema mjesnog vodoopskrbnog sustava

4) Zaštitna zelena površina (Z)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine izgrađene prema građevonskoj dozvoli ili izgrađene prije 15. 2. 1968. godine.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica, izgrađenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti određeni su kartografskim prikazom broj 4.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Veličina i površina građevnih čestica, izgrađenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) za građevne čestice oznake od 1 do 6 iznosi 0,25, najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,75.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) za građevnu česticu oznake 9 (alternativna lokacija trafo stanice u zaštitnom zelenom pojasu) iznosi 1.

Članak 9.

Pod visinom građevine na području obuhvata ovoga Plana, razumijeva se visina mjerena uz rub građevine od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta do donjeg ruba krovnog vijenca građevine.

Članak 10.

Najveća dozvoljena visina građevine na građevnim česticama oznake od 1 do 6 iznosi 8,5 m. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi Po+P+2 (Podrum + Prizemlje + 1 kat + 2 kat).

Najveća dozvoljena visina građevine TS na građevnoj čestici oznake 9 iznosi 4 m. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi P (Prizemlje).

Članak 11.

Nivelacijska kota nove građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota nove građevine određena je kotom prizemlja građevine koja iznosi najviše 0,30 m iznad kote konačno zaravnjenog okolnog zemljišta.

Članak 12.

Pod podrumom, u smislu ove Odluke, smatra se etaža koja gornjom visinom stropne konstrukcije ne prelazi 0,3 m iznad konačno zaravnjenog okolnog zemljišta.

Dozvoljava se pristup podrumskoj etaži, iz stavka 1. ovoga članka, kolno-pješačkom rampom čija najveća dozvoljena širina iznosi 5,5 m.

Članak 13.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja tavana koji, u smislu ove Odluke, ne predstavlja izdvojenu etažu građevine. Najveća visina perimetralnog tavanskog nadozida je 0,3 m.

2.3. Namjena građevina

Članak 14.

Na području namjene Javna i društvena namjena - (D), dozvoljava se gradnja »Centralnih sadržaja s mješovitom namjenom, građevina za društvenu i poslovnu djelatnost, te stanovanjem uz gradnju i uređenje parkirališnih i zelenih površina« i to:

Na građevinskoj čestici oznake 1 - dozvoljena je poslovna-društvena namjena;

Na građevinskoj čestici oznake 2 - dozvoljena je ugostiteljsko-stambena namjena;

Na građevinskoj čestici oznake 3 - dozvoljena je poslovna-društvena-stambena namjena;

Na građevinskoj čestici oznake 4 - dozvoljena je poslovna-društvena-stambena namjena;

Na građevinskoj čestici oznake 5 - dozvoljena je poslovna-društvena-stambena namjena;

Na građevinskoj čestici oznake 6 - dozvoljena je poslovna namjena.

Smještaj poslovno-društvenih sadržaja uvjetuje se u prizemnim etažama građevina.

Smještaj stambenih sadržaja moguć je jedino na 1. i 2. etažama građivina. Uvjetuje se najveći broj stambenih jedinica po građevinama i to:

Za građevinsku česticu oznake 2 - dozvoljena je izgradnja stambenog prostora za vlasnika;

Za građevinsku česticu oznake 3 - dozvoljena je izgradnja sedam (7) stambenih jedinica;

Za građevinsku česticu oznake 4 - dozvoljena je izgradnja šest (6) stambenih jedinica;

Za građevinsku česticu oznake 5 - dozvoljena je izgradnja sedamnaest (17) stambenih jedinica;

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se uređenje i gradnja nadzemnih i podzemnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 15.

Na području namjene Infrastrukturni sustav (IS-V) nalazi se vodosprema mjesnog vodoopskrbnog sustava. Dozvoljava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih uređaja i građevina u okviru moguće namjene.

Članak 16.

Na području namjene »Zaštitna zelena površina«, dozvoljeno je hortikulturno uređenje površina te postava urbane opreme, elemenata za pergolu i sjenica čija najveća dozvoljena visina iznosi 3,5 m.

Članak 17.

Na području namjene »Zaštitna zelena površina«, dozvoljeno je izgranja trafostanice.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 18.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja isključivo osnovne građevine, sukladno kartografskom prikazu broj 4.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granice građevine čestice iznosi 4,0 m, ali ne može biti manja od polovicu njezine visine.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se postavljanje uređaja i objekata komunalne i telekomunikacijske infrastrukture za potrebe i u funkciji planirane građevine.

Članak 19.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.

Najmanja dozvoljena udaljenost obveznog građevnog pravca od regulacijskog pravca na građevnoj čestici oznake:

g.č.1 - 6 m Ulica S. Radića; 9,00 m Vršanska ulica;

g.č.2 - 7,5 i 14.4 m Ulica S. Radića; 6,7 m za gradivi dio za bazen prema Vršanskoj ulici;

g.č.3 - 6,5 m Ulica S. Radića;

g.č.4 - radi specifičnosti pozicije g.č. g.p. se ne određuje.;

g.č.5 - 8,5 mUlica S. Radića; 8,2 m Vršanska ulica;

g.č.6 - postojeća fronta korpusa građevine prema ulici S. Nikolića.

Građevina se s najmanje dvije trećine svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Za građevne čestice oznake g.č. 1 i g.č. 6 uvjetuje se formiranje ugaone radijalne morfologije korpusa prema prikazu u grafičkom prikazu broj 4.

Članak 20.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca, na pročelju građevine dozvoljava se gradnja konzolnih istaka, nadstrešnica i balkona, pod uvjetom da ne ometaju pješački i kolni promet. Najveća širina tih elemenata smije iznositi 1,5 m.

Članak 21.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja potpornog zida, stubišta i vanjske terase čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,50 m,

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m,

- gradnja i postava uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 22.

Oblikovanje građevine potrebno je izvesti primjenom suvremene tehnologije a prilikom gradnje potrebno je koristiti kvalitetne i postojane materijale.

Članak 23.

Za oblikovanje građevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema i materijala.

Članak 24.

Vrsta krova nije određena.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podrumsku ili suterensku etažu mora biti ravan i uređen kao pješačka, kolna ili zelena površina.

Članak 25.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba opečnog i betonskog crijepa mediteranskog tipa te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala.

Članak 26.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanog kolektora, antene i reklamnih predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Sunčani kolektori moraju biti postavljeni u ravnini krovne plohe.

Članak 27.

Na pročelju građevine ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u sustav otvora ili postaviti na za to predviđena mjesta u ravnini pročelja.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 28.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 29.

Dio građevne čestice koji je izgrađen podzemno potrebno je urediti kao kolno-pješačku ili ozelenjenu površinu.

Dozvoljava se gradnja svjetlika podrumske ili suterenske etaže pod uvjetom da ne ometa kolni i/ili pješački promet.

Članak 30.

Za građevne čestice oznake 1 i 6 najmanje 250ovršine građevne čestice mora biti ozelenjeno te uređeno kao parkovna, pejzažna ili zaštitna zelena površina.

Za građevne čestice oznake 2, 3, 4 i 5 najmanje 300ovršine građevne čestice mora biti ozelenjeno te uređeno kao parkovna, pejzažna ili zaštitna zelena površina.

Površine za parkiranje potrebno je ozeleniti sadnjom najmanje jednog stabla između svaka četiri parkirališna mjesta.

Članak 31.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m.

Ako visina podzida prelazi 1,50 m, potrebno je izvesti terasaste zidove ili građevinski oblikovane strukture.

Terase nastale gradnjom potpornih zidova potrebno je ozeleniti.

Potporne zidove i terase potrebno je izvesti na način kojim se ne narušava izgled građevine.

Članak 32.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se ograđivanje građevnih čestica.

Ograde od monolitnog materijala (kamen, beton, ožbukani građevinski blokovi) mogu biti najveće visine od 1,1 m.

Osnovni materijali za gradnju ograda i zidova su: kamen, strukturirani i žbukani beton, žbukani zidovi od prefabriciranih građevinskih blokova i metalni profili.

Ograde mogu biti od oblikovanog nasada.

Visina kompaktne strukture ograda može biti najviše 1,1 m.

Članak 33.

Smještaj vozila potrebno je riješiti unutar građevne čestice.

Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

- za uslužnu djelatnost - na 35 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati 1 parkirališno mjesto,

- za trgovačku djelatnost - na svakih 25 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati 1 parkirališno mjesto,

- za ugostiteljsku djelatnost - na četri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati 1 parkirališno mjesto,

- za stambenu namjenu - na svaku stambenu jedinicu potrebno je osigurati 1,5 parkirališnog mjesta.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

Članak 34.

Na području obuhvata Plana ne planira se izgradnja nove prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže. Područje obuhvata je omeđeno gradskim prometnicama u čijim koridorima je izgrađena navedena mjesna infrastruktura. Za redefinirane građevinske čestice, odnosno buduće građevine planirani su priključci na navedenu mjesnu infrastrukturu, odnosno rekonstrukcija postojećih.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje ulične mreže

Članak 35.

Uvjeti rekonstrukcije ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 36.

Građevne čestice moraju imati priključak na javnu prometnu površinu.

3.1.1. Gradske ulice

Članak 37.

Na području obuhvata Plana gradske ulice su Ulica Stjepana Radića, Ulica Slavka Nikolića te Vršanska ulica. Ulica Stjepana Radića gradski je segment državna cesta D102 (Šmrika D8 - Krčki most - Krk - Baška). Navedene gradske ulice omeđuju obuhvat Plana, a njegova granica postavljena je u središnjoj osi kolnika kako bi se omogućila rekonstrukcija profila s planiranom izgradnjom nogostupa. Širina nogostupa iznosi 1,5 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 38.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4.

Telekomunikacijska mreža izvedena je u sustavu koridora okolnih gradskih ulica - ulica koje omeđuju areal obuhvata Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 39.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.1, 2.2., 2.3. i 2.4.

Mreža komunalne infrastrukture izvedena je u sustavu koridora okolnih gradskih ulica - ulica koje omeđuju areal obuhvata Plana.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 40.

Mjesto priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 41.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2. i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva (»Ponikve« d.o.o. Krk).

Građevine unutar obuhvata Plana snabdjevati će se pitkom vodom priključkom na javni vodovod.

Svaka zasebna uporabna cjelina mora imati svoj vodomjer s mogućnošću daljinskog očitanja. Položaj ormarića s vodomjerima I računske jedinice utvrđuje stručna služba »Ponikve« d.o.o. Krk u procesu ishođenja građevne dozvole.

Članak 42.

Za izgradnju vodoopskrbnog rezervoara / cisterne, ukoliko je nadzemnog tipa, primijenjuju se postavljeni uvjeti za izgradnju na građevnim česticama.

Projektiranje i izgradnju vodoopskrbnog rezervoara / cisterne mora se vršiti sukladno svim standardima i zakonskim propisima za tu vrstu građevina.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 43.

Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog društva (»Ponikve« d.o.o. Krk).

Odvodnju otpadnih voda potrebno je riješiti upuštanjem u javnu kanalizaciju.

Oborinske vode s krovnih površina, ukoliko se ne kanaliziraju u vodoopskrbni rezervoar (cisternu) moraju se upuštati u tlo putem upojnih bunara.

Zabranjeno je upuštati oborinske vode s krovnih površina te oborinske vode s prometnih površina u javnu kanalizaciju otpadnih voda.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 44.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i posebnim uvjetima nadležnog trgovačkog društva s javnim ovlastima (DP Elektroprimorje Rijeka).

Članak 45.

Planom su predviđene dvije alternativne lokacije za izgradnju trafostanice (TS).

Postojeća trafo stanica Planom je predviđena za rušenje, odnosno njezina dislokacija u korpus novoplanirane građevine.

Alternativna lokacija trafo stanice (IS-TS-9) Planom je predviđena u sklopu zaštitnog zelenog pojasa vodospreme.

4. Uvjeti i način gradnje

Članak 46.

Gradnji građevine može se pristupiti nakon uklanjanja građevina planom predviđenih za uklanjanje na toj čestici te nakon rekonstrukcije pripadajućeg dijela prometnice.

5. Mjere provedbe plana

Članak 47.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 48.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

Članak 49.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04) uz obavezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97).

Članak 50.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Koncepciji odvodnje otpadnih voda na području Grada Krka.

Odvodnja sanitarno-tehničkih otpadnih voda rješava se priključkom na mjesni kanalizacijski sustav.

Odvodnja oborinskih voda s kolnih i pješačkih te krovnih površina unutar građevne čestice rješavti upuštanjem u tlo putem upojnih bunara.

Članak 51.

Proizvođači otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97 i 112/01) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/96 i 50/05).

Na području obuhvata Plana, a unutar građevinske čestice, za zbrinjavanje komunalnog otpada mora se osigurati mjesto za spremnik otpada, a sve prema uvjetima nadležnog komunalnog društva.

Vlasnici stambenog dijela građevine su dužni nabaviti kontejner od 1100 l DIN 30 700. Kontejner je potrebno zaštiti ogradom minimalne visine 70 cm. Mjesto za spremnik otpada mora biti lako dostupno vozilu za odvoz otpada. Mikrolokaciju mjesta za smještaj vozila potrebno je prikazati u glavnom projektu.

7. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 52.

Građevina koja je ovim Planom predviđena za uklanjanje određena je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 53.

Građevina koja je Planom određena za uklanjanje do privođenja zemljišta osnovnoj namjeni može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita isključivo radi nužnog održavanja građevine.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 54.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o prostonim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Plan je izrađen u četuri izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 56.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Krk.

Članak 57.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članke 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 58.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-03/05-01/8

Ur. broj: 2142/01-01-05-6

Krk, 3. kolovoza 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=136&mjesto=51500&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr