SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

174.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 26. listopada 2020. godine, donio je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. Mladen Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik, načelnik Stožera,

2. Goran Petrc, pročelnik Ureda Županije, zamjenik načelnika Stožera,

3. Tomislav Dizdar, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske, član,

4. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član,

5. prof.dr.sc. Alen Ružić, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, član,

6. doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

7. dr.sc. Davor Vukobrat, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, član,

8. prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član,

9. Vesna Čavar, ravnateljica Društva crvenog križa Primorsko-goranske županije, članica,

10. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka i zapovjednik Županijskog operativnog centra, član,

11. Marko Andrić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Rijeka i Delnice, član

12. Branko Vorić, zapovjednik Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina Primorsko – goranske županije, član

13. izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, članica,

14. Damir Malenica, savjetnik u Uredu županije, tajnik Stožera.

Članak 3.

Odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera donosi načelnik Stožera.

Članak 4.

Sjednice Stožera saziva i vodi načelnik Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Ured Županije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o osnivanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 14/16, 29/17 i 38/17).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama“ Primorsko–goranske županije.

Klasa: 022-04/20-01/39

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-34

Rijeka, 26. listopada 2020.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=00001&odluka=174
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr