SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD ČRNIKA D.O.O. PUNAT

1.

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Punat, direktor Komunalnog društva
„Črnika“ d.o.o., Obala 72, 51521 Punat, OIB: 01052285357, dana 3. srpnja 2020. godine donosi

OPĆE UVJETE

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE
PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se:

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge parkiranja

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge parkiranja

na javnim prometnim površinama namijenjenim za zaustavljanje i parkiranje vozila na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: javna parkirališta).

Pod komunalnim uslugama parkiranja na javnim parkiralištima podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, nadzor nad parkiranjem, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u svezi.

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat je Komunalno društvo „Črnika“ d.o.o., Obala 72, 51521 Punat, OIB: 01052285357 (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Korisnik komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat je vlasnik vozila prema registarskoj oznaci vozila, primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge prepustio vozilo temeljem ugovora o najmu a koji koristi komunalnu uslugu parkiranja sukladno ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Članak 3.

Korisnik se tijekom korištenja komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat mora pridržavati Zakona o sigurnosti prometa na cestama i odgovara za onečišćenje i oštećenje javne površine koju učini vozilom.

U slučaju potrebe (održavanje raznih manifestacija i slično) Korisnik će ukloniti svoje vozilo sa javnog parkirališta a Organizator parkiranja će u ovom slučaju nakon premještanja vozila priznati valjanu parkirnu kartu koja je kupljena za drugu parkirnu zonu kao valjanu za zonu ili parkiralište na koje je vozilo premješteno.

Članak 4.

Javna parkirališta razvrstavaju se u parkirne zone koje određuje Općinsko vijeće Općine Punat.

Radno vrijeme javnih parkirališta i period naplate parkinga na javnim parkiralištima određuje Općinsko vijeće Općine Punat.

Organizator parkiranja donosi cjenik parkirnih karata za javna parkirališta na području Općine Punat, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 5.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Punat i izdavanje dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) obavljaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja – kontrolori parkiranja (u daljnjem tekstu: Kontrolori parkiranja), u skladu s ovim Općim uvjetima.

Kontrolori parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) a sve u skladu s ovim Općim uvjetima.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA

Članak 6.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Punat Korisnik sklapa s Organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju javnog parkirališta prihvaćajući ove Opće uvjete.

Ugovorom o korištenju javnog parkirališta iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 7.

Za korištenje javnog parkirališta Korisnik mora istaknuti odgovarajuću i valjanu parkirnu kartu.

Valjana parkirna karta iz stavka 1. ovog članka je dokaz kojim Korisnik dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu za korištenje određene zone ili određenog parkirališta s naplatom te da se na javnom parkiralištu zadržava u okviru propisanog odnosno plaćenog vremena.

Izgled i sadržaj parkirne karte iz stavka 1. ovog članka određuje Organizator parkiranja.

Parkirna karta iz stavka 1. ovog članka može biti izdana u fizičkom ili elektroničkom obliku.

Valjana parkirna karta iz stavka 1. ovog članka je ona parkirna karta koja je plaćena za vrijeme korištenja parkirališta s naplatom, u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja te za korištenje određene zone ili određenog javnog parkirališta.

Članak 8.

Korisnik parkirnu kartu za korištenje javnog parkirališta može kupiti kod Kontrolora parkiranja, na blagajni u uredu Organizatora parkiranja, na parkirnim aparatima postavljenim na javnim parkiralištima ili kod ovlaštenih partnera Organizatora parkiranja („Tisak“ d.o.o., ovlašteni operateri mobilne telefonije).

Kupovina parkirne karte u elektroničkom obliku podrazumijeva plaćanje parkirne karte putem elektroničkih kanala i dobivanje potvrde u elektroničkom obliku o plaćenoj parkirnoj karti.

Korisnik je obavezan u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila valjanu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila za koje je kupljena parkirna karta, ili zaprimiti elektroničku potvrdu o plaćenoj parkirnoj karti.

Članak 9.

Smatra se da je Korisnik zaključio s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta uz korištenje dnevne parkirne karte s nalogom (DPK) ukoliko je vozilo zaustavio ili parkirao na javnom parkiralištu a da pri tom ne kupi ili ne istakne valjanu parkirnu kartu ili ukoliko je vozilo zaustavio ili parkirao na javnom parkiralištu zauzevši pri tom dva ili više parkirnih mjesta.

Kontrolori parkiranja dnevnu parkirnu kartu s nalogom (DPK) pričvršćuju ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili istu uručuju osobno na zahtjev Korisnika.

Članak 10.

Dnevna karata s nalogom za plaćanje (DPK) preuzeta na način iz članka 9. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK).

Korisnikom koji podliježe plaćanju dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana u navedenim evidencijama vlasnik vozila utvrđuje se na drugi prihvatljivi način.

Korisnikom koji podliježe plaćanju dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) smatra se i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge prepustio vozilo temeljem ugovora o najmu.

Članak 11.

Parkirne karte iz članka 7. ovih Općih uvjeta mogu biti satne, dnevne, dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK), trodnevne, tjedne, mjesečne, sezonske i povlaštene parkirne karte.

Satna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište koja se izdaje za vrijeme korištenja parkirališta od jednog (1) sata do više sati.

Dnevna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja do isteka vremena naplate u tom danu za koje je vrijeme naplaćeno parkiranje.

Dnevna parkirna karta s nalogom za plaćanje (DPK) je parkirna karta za određenu zonu ili za određeno parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u sljedećem danu za koje je vrijeme izdan nalog za naplatu parkiranja.

Trodnevna parkirna karta je parkirna karta za određenu zonu ili za određeno parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja do isteka vremena naplate u trajanju od tri (3) dana, odnosno 72 sata od trenutka naplate.

Tjedna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja da isteka vremena naplate u trajanju od sedam (7) dana.

Mjesečna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja do isteka onog dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu izdavanja. Ako nema tog dana u sljedećem mjesecu, rok važenja ističe istekom posljednjeg dana tog mjeseca.

Sezonska parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja do isteka perioda naplate parkinga za tekuću godinu.

Povlaštena parkirna karta je sezonska parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište koja se izdaje po povlaštenim uvjetima naplate parkiranja u pogledu cijene parkirne karte, a prema uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima i vrijedi od trenutka izdavanja do isteka perioda naplate parkinga za tekuću godinu.

Članak 12.

Za korištenje javnih parkirališta pod povlaštenim uvjetima Organizator parkiranja izdaje

povlaštenu parkirnu kartu (u daljnjem tekstu: povlaštena karta).

Povlaštena parkirna karta vrijedi za vozilo, za razdoblje i za javna parkirališta za koja je izdana.

Javna parkirališta za koja se može kupiti povlaštena karta određuje Organizator parkiranja uz suglasnost Općinskog načelnika.

Povlaštenu parkirnu kartu Korisnik može koristiti isključivo za parkirališta koje odredi Organizator parkiranja.

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva, osim u slučaju povlaštene parkirne karte za iznajmljivače koja se izdaje na ime iznajmljivača, a za korist gostiju koji koriste smještajne kapacitete.

U slučaju gubitka povlaštene parkirne karte za iznajmljivače, korisniku se ne izdaje nova odnosno zamjenska povlaštena parkirna karta.

Članak 13.

Povlaštene parkirne karte dijele se na:

- povlaštena parkirna karta za stanare sa prebivalištem u staroj jezgri

- povlaštena parkirna karta za zaposlenike i vlasnike obrta ili trgovačkih društava u staroj jezgri u zoni naplate parkinga

- povlaštena parkirna karta za iznajmljivače u staroj jezgri.

Članak 14.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu za stanare sa prebivalištem u staroj jezgri ima fizička osoba koja ima prebivalište unutar pješačke zone (u staroj jezgri) koja nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu uz uvjet da:

- nema dospjelih dugovanja prema Općini Punat, Turističkoj zajednici Općine Punat i Organizatoru parkiranja

- ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime ili ima pravo korištenja vozila na svoje ime.

Pravo iz stavka 1. ovog članka dokazuje se: osobnom iskaznicom i važećom prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu/najmu.

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Po jednom domaćinstvu mogu se izdati najviše dvije povlaštene karte uključivo i po osnovi iz članka 16. Općih uvjeta.

Povlaštenu kartu Korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 15.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu za zaposlenike, vlasnike obrta ili trgovačkih društava u staroj jezgri imaju:

- pravne ili fizičke osobe – obrtnici koje obavljaju svoju djelatnost unutar stare jezgre na području naplate parkinga koje nemaju dospjelih dugovanja prema Općini Punat, Turističkoj zajednici Općine Punat i Organizatoru parkiranja, a koje koriste poslovni prostor na području zone naplate i imaju vozilo registrirano na ime obrtnika odnosno pravne osobe ili pravo korištenja vozila

- fizičke osobe - zaposlenici koji rade u objektima u staroj jezgri na području zone naplate pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem može organizirati parkiranje vozila i da imaju vozilo registrirano na svoje ime ili pravo korištenja vozila.

Pravo iz stavka 1. alineja 1. ovog članka, dokazuje se ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora te prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu/najmu vozila.

Pravo iz stavka 1. alineja 2. ovog člana dokazuje se osobnom iskaznicom, potvrdom poslodavca o radnom odnosu i prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu/najmu vozila.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta i to na način da pravnoj osobi ili obrtniku te zaposlenicima pravne osobe ili obrta mogu biti izdane ukupno najviše dvije povlaštene karte.

Povlaštenu parkirnu kartu Korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 16.

Pravo na sezonsku povlaštenu parkirnu kartu za iznajmljivače u staroj jezgri ima fizička ili pravna osoba sa prebivalištem odnosno sjedištem u staroj jezgri te koja obavlja djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana ili kuće za odmor koji se nalaze u staroj jezgri u zoni naplate parkinga, za koje nema mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu, uz uvjet da nema dospjelih dugovanja prema Općini Punat, Turističkoj zajednici Općine Punat i Organizatoru parkiranja.

Pravo iz stavka 1. ovog članka dokazuju osobnom iskaznicom i važećim Rješenjem o iznajmljivanju sa smještajnom jedinicom na adresi u staroj jezgri.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka mogu se izdati najviše dvije povlaštene karte.

Parkirnu kartu iz stavka 1. ovog članka mogu koristiti isključivo turisti prijavljeni na adresi iznajmljivača.

U slučaju nepridržavanja uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka, korisnik iz stavka 1. ovog članka, gubi pravo na daljnje izdavanje povlaštene parkirne karte po ovoj osnovi.

Članak 17.

Korisnici koji žele ostvariti pravo na povlaštenu parkirnu kartu, podnose Organizatoru parkiranja Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte uz prilaganje dokumenata iz članka 14-16. ovih Općih uvjeta i potpisane Privole za prikupljanje osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR).

Članak 18.

Naplate parkiranja oslobođena su interventna vozila (policije, hitne pomoći i vatrogasaca) pri obavljanju redovne djelatnosti.

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (NN 78/08 i 87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade sukladno pravilima istaknutim na određenom parkiralištu.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 19.

Organizator parkiranja na svojoj web stranici objavljuje Cjenik usluga, obavijesti o vremenskom periodu naplate parkinga, zone parkiranja i druge obavijesti važne za Korisnika.

U skladu s tehničkim mogućnostima izvod iz cjenika i druge obavijesti važne za Korisnika, ističu se na svakom javnom parkiralištu na odgovarajući način.

Cijene komunalne usluge parkiranja utvrđene su Cjenikom koji donosi Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Punat.

Članak 20.

Obračun isporučene komunalne usluge parkiranja obavlja se na način da Korisnik sam odredi željeno vrijeme korištenja komunalne usluge parkiranja i prema trajanju parkinga svog vozila kupuje odgovarajuću valjanu satnu, dnevnu, trodnevnu, tjednu, mjesečnu, sezonsku ili povlaštenu parkirnu kartu.

U slučaju kupovine satne karte naplaćuje se svaki započeti sat parkiranja.

Članak 21.

Na svim parkiralištima na području Općine Punat parkirna karta se plaća unaprijed, istodobno prilikom preuzimanja parkirne karte.

Organizator parkiranja omogućuje slijedeće načine plaćanja komunalne usluge parkiranja:

- gotovinski kod Kontrolora parkiranja, na blagajni u uredu Organizatora parkiranja, na parkirnim aparatima postavljenim na parkiralištima pod naplatom ili kod ovlaštenih partnera Organizatora („Tisak“ d.o.o., ovlašteni operateri mobilne telefonije),

- putem transakcijskog računa Organizatora parkiranja na osnovu ispostavljenog računa ili dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) uz obavezan upis poziva na broj uplate i svrhe uplate u obliku registarske oznake vozila za koje se plaća dnevna karta s nalogom za plaćanje (DPK)

- debitnim ili kreditnim karticama na parkirnim aparatima postavljenima na parkiralištima s naplatom koji imaju instaliranu mogućnost plaćanja karticama

- elektroničkim putem (slanjem SMS poruke, plaćanjem putem internetskih aplikacija ili drugim odgovarajućim elektroničkim načinom plaćanja) uz dobivanje potvrde u elektroničkom obliku o plaćenoj parkirnoj karti.

Članak 22.

Turistički i izletnički autobusi mogu se parkirati isključivo na parkiralištima određenima za parkiranje autobusa i uz plaćanje parkirne karte prema Cjeniku.

Turistički i izletnički autobusi plaćaju isključivo dnevnu kartu, osim u slučaju kada na parkiralištu ostaju maksimalno 2 sata u kojem slučaju se naplaćuje satna karta.

Za sva vozila naplaćuje se svaki započeti sat parkiranja.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Akti za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Općih uvjeta.

Članak 24.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, na web stranici Općine Punat te na oglasnoj ploči i web stranici Organizatora parkiranja, www.kd-crnika.hr.

Članak 25.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa:211-01/20-01/03

Ur. broj:2142-02-05-10/01-20-01

Direktor

Ivica Kvasić, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=60055&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr