SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

54.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine" broj 19/98 i 50/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O GROBLJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 2.

(1) Groblja na području Općine Malinska-Dubašnica su: Staro groblje (Svetog Apolinara), Groblje Miholjice (Svetog Mihovila) i Novo groblje u Bogovićima.

(2) Groblja iz stavka 1. su komunalni objekti u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 3.

(1) Grobljima iz članka 2. ove Odluke upravlja Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. iz Malinske, Stipkino 21, OIB: 99387927460 (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

(2) Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja.

Članak 4.

(1) Na grobljima iz članka 2. ove Odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji su imali prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

II. OPREMA I UREĐAJI GROBNOG MJESTA

Članak 5.

(1) Vrste grobnih mjesta utvrđuju se aktom kojim se uređuju prostorno – tehnički uvjeti na grobljima, koje donosi Uprava groblja.

(2) Pod opremom i uređajima grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda grobnog mjesta i slično.

(3) Oprema i uređaji grobnog mjesta iz stavka 2. ovoga članka smatraju se nekretninom i vlasništvo su korisnika grobnog mjesta (u daljnjem tekstu: korisnik), a vlasništvo istih može se prenositi sukladno zakonu kojim se uređuju groblja i posebnim propisima.

(4) S obzirom na način korištenja grobnih mjesta utvrđuju se grobna mjesta za opći ukop i grobna mjesta za trajni ukop.

(5) Grobna mjesta za opći ukop su mjesta na kojima se izvode grobovi koji se daju na korištenje na 15 godina i služe za ukop nepoznatih osoba i osoba za koje troškove ukopa snosi Općina po posebnim propisima ili nadležna socijalna ustanova te se takav grob protekom 15 godina prekapa i služi za novi ukop.

(6) Grobna mjesta za trajni ukop dodjeljuju se na korištenje na neodređeno vrijeme.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 6.

(1) Uprava groblja, na zahtjev stranke, dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje.

(2) Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje donosi se kod svake promjene korisnika.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, za ukop u grobno mjesto za opći ukop ne donosi se rješenje o korištenju i ne plaća se naknada.

(5) Naknada za dodjelu grobnog mjesta prihod je Uprave groblja, a koristi se za financiranje izgradnje i rekonstrukcije groblja na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 7.

(1) Grobna mjesta dodjeljuje se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta (u daljnjem tekstu: Plan), koji donosi Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Planu, ili popunom upražnjenih grobnih mjesta.

(2) Pojedinačno grobno mjesto te niša za lijes, u pravilu, dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika.

(3) Obiteljski grobovi, grobnice te kazete za urnu dodjeljuju se na korištenje temeljem Javnog poziva odnosno na temelju neposrednog zahtjeva.

(4) Svakom pojedinom korisniku može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto.

Članak 8.

(1) Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje i članovi njezine obitelji.

(2) Članovima obitelji korisnika, u smislu ove Odluke, smatraju se bračni ili izvanbračni drug, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te njihovi roditelji.

(3) Korisnik može dati pravo ukopa i drugim osobama, a korisnik koji je dao pravo ukopa može to pravo i povući. Korisnik je dužan obavijestiti osobu kojoj je dao pravo ukopa o povlačenju prava ukopa.

(4) Osoba kojoj je korisnik dao pravo ukopa ne može prenijeti pravo ukopa na treću osobu.

(5) Pravo ukopa i povlačenje danog prava ukopa daje se u pisanom obliku.

(6) Prestanak prava ukopa iz stavka 3. ovoga članka može se upisati u grobni očevidnik na temelju izjave korisnika o povlačenju prava ukopa, na temelju sporazuma, odluke suda ili pisane izjave osobe koja je stekla pravo ukopa.

(7) Ako pravo korištenja ima više korisnika, za stjecanje prava ukopa iz stavka 3. ovoga članka potrebna je suglasnost svih sukorisnika.

Članak 9.

(1) Korisnik može trećoj osobi ugovorom ustupiti svoje pravo korištenja grobnog mjesta.

(2) Osoba koja je stekla pravo korištenja grobnog mjesta dužna je o pravnom poslu iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Upravu groblja najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog sklapanja, radi odgovarajuće izmjene rješenja o korištenju iz članka 5. stavka 1. ove Oduke, odnosno ugovora o korištenju iz članka 8. stavka 2. ove Odluke te radi upisa nastale promjene u grobni očevidnik.

(3) Korisnik se može odreći korištenja grobnog mjesta na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg podnosi Upravi groblja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Uprava groblja stavlja izvan snage rješenje o korištenju grobnog mjesta.

(5) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka sadrži i izjavu o preuzimanju posmrtnih ostataka ili o odricanju od posmrtnih ostataka koji se nalaze u grobnom mjestu. U slučaju odricanja od posmrtnih ostataka iste zbrinjava Uprava groblja u zajedničkoj kosturnici.

(6) U slučaju da na grobnom mjestu pravo korisništva ostvaruje više osoba, za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta potrebna je suglasnost svih korisnika.

Članak 10.

(1) Protekom roka od 30 dana od dana ostvarenja uvjeta za proglašenje grobnog mjesta napuštenim sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, Uprava groblja pozvat će pismenim putem prijašnjeg korisnika ili će na oglasnim pločama groblja i mrežnim stranicama Uprave groblja objaviti poziv upućen prijašnjem korisniku grobnog mjesta za preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta u roku od 90 dana od dana objave poziva.

(2) Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka moguće je pod uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa godišnje grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini s kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Članak 11.

(1) Opremu i uređaje grobnog mjesta za koje su ostvareni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno uvjetima iz stavka 2. i 3. Uprava groblja uređuje te grobno mjesto dodjeljuje na korištenje sukladno odredbi članka 6. ove Odluke.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, opremom i uređajima kapele i mauzoleja za koje su ostvareni uvjeti iz članka 10. ove Odluke, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno članku 10. stavcima 2. i 3. ove Odluke, Uprava groblja prije dodjele kapele i mauzoleja na korištenje raspolaže prodajom putem javnog natječaja.

(3) Javni natječaj iz stavka 2. ovoga članka Uprava groblja objavljuje u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na mrežnim stranicama Uprave groblja.

(4) Tekst objave javnog natječaja obvezno sadrži: podatke o groblju na kojem se nalazi grobno mjesto (kapela ili mauzolej), površini grobnog mjesta, jamčevini, roku za podnošenje prijava, početnoj cijeni, kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, roku u kojem se donosi odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili odluka o poništenju javnog natječaja, a može sadržavati i druge podatke.

(5) Po isteku roka za prikupljanje ponuda, Uprava groblja donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude, sklapa ugovor o prodaji opreme i uređaja kapele i mauzoleja te donosi rješenje o dodjeli kapele i mauzoleja na korištenje.

Članak 12.

(1) Nakon smrti korisnika korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

(2) Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u času smrti korisnika bili članovi njegove obitelji.

Članak 13.

(1) Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

(2) Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto za opći ukop koje odredi Uprava groblja.

(3) Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Općina Malinska-Dubašnica.

IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 14.

(1) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Članak 15.

(1) Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje Uprava groblja ovisno o:

  • lokaciji groblja,
  • lokaciji grobnog mjesta na groblju,
  • veličini grobnog mjesta i
  • troškovima opremanja groblja komunalnom infrastrukturom.

Članak 16.

(1) Visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja na osnovi troškova održavanja i uređenja groblja.

(2) Sredstva godišnje grobne naknade namijenjena su pokriću stvarno nastalih zajedničkih troškova na groblju (uređenja i održavanja groblja, utroška vode, struje, odvoza otpada, čišćenja staza i zelenih površina, te drugih troškova) u skladu s godišnjim Planom poslovanja.

Članak 17.

(1) Uprava groblja dostavlja korisnicima jednom godišnje uplatnice za plaćanje naknade.

(2) Grobnu naknadu dužne su plaćati sve osobe koje su upisane u grobni očevidnik kao korisnici, osim ako druga osoba sporazumno ne preuzme obvezu plaćanja godišnje grobne naknade za korisnika.

(3) U slučaju da je na grobnom mjestu upisano više sukorisnika, uplatnice za plaćanje naknade se dostavljaju svakom od korisnika, sukladno udjelu u pravu korištenja grobnog mjesta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 18.

(1) Održavanje groblja na području Općine Malinska-Dubašnica obavlja Uprava groblja.

(2) Pod održavanjem groblja, u smislu ove Odluke, razumijeva se uređenje i čišćenje zajedničkih dijelova groblja, zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada, održavanje pratećih građevina sukladno zakonu kojim se uređuju groblja te sadnja i održavanje zelenila.

(3) Pod otpadom, u smislu ove Odluke, smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili ukloniti.

(4) Održavanje groblja obavlja se u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša te krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Članak 19.

(1) Uprava groblja je obvezna groblje održavati kontinuirano i s poštovanjem prema ukopanim osobama, na način da groblje i prateće građevine sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, budu uredni i čisti te u funkcionalnom smislu ispravni.

Članak 20.

(1) Korisnik je obvezan održavati grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja.

(2) U slučaju da korisnik ne postupa sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, Uprava groblja pisanim putem će ga upozoriti na navedenu obvezu.

(3) Ukoliko neodržavano grobno mjesto ili dio prostora koji povezuje nišu ili pretinac predstavljaju opasnost po sigurnost i stabilnost drugog grobnog mjesta i/ili posjetitelja groblja, Uprava groblja će ga osigurati ograđivanjem.

(4) Ukoliko se održavanje i uređenje grobnog mjesta obavlja putem za to registrirane pravne ili fizičke osobe, o tome je potrebno prethodno pisanim putem obavijestiti Upravu groblja.

Članak 21.

(1) Građani su dužni pridržavati se Pravila ponašanja na groblju koja propisuje Uprava groblja.

Članak 22.

(1) Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koju prouzrokuju treće osobe ili viša sila (elementarne nepogode i sl.).

VI. UPRAVLJANJE GROBLJEM

Članak 23.

(1) Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema ukopanim osobama.

Članak 24.

(1) Aktom Uprave groblja kojim se određuju pravila ponašanja na groblju uređeno je vrijeme posjeta grobljima, vrijeme u koje se obavljaju ukopi, ponašanje koje se smatra zabranjenim na groblju, izvođenje radova i pružanje usluga na groblju od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba te postupanje s izgubljenim i nađenim stvarima na groblju.

Članak 25.

(1) Uprava groblja brine se o tome da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

(2) Uprava groblja je obvezna pravovremeno izvijestiti Općinu Malinska-Dubašnica o potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera radi rekonstrukcije odnosno proširenja postojećeg ili gradnje novog groblja.

Članak 26.

(1) Za izvođenje svih radova na grobnom mjestu (postava klupe, gravura, postava grobne galanterije, postava nadgrobnih elemenata, građevinski i klesarski radovi) potrebna je pisana suglasnost Uprave groblja.

(2) Za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. izvođač radova dužan je priložiti:

  • zahtjev korisnika grobnog mjesta vlastoručno potpisan, s naznačenim OIB-om korisnika,
  • ako ima više korisnika grobnog mjesta za izvođenje radova, potrebna je suglasnost svih korisnika, a iznimno ako sukorisnici ne daju suglasnost, korisnik može izvoditi radove i bez njihove suglasnosti uz obvezno prilaganje javnobilježnički ovjerene izjave kojom prihvaća odgovornost prema ostalim sukorisnicima,
  • opis i nacrt gradnje i opremanja grobnog mjesta koji odgovaraju propisanim dimenzijama i po načinu izvođenja su u skladu s okolinom.

(3) Uprava groblja izdaje suglasnost u roku od 30 dana od uredno predanog zahtjeva.

(4) U slučaju uređenja grobnog mjesta bez suglasnosti sukorisnika iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka Uprava groblja ne ulazi u rješavanje međusobnih odnosa sukorisnika.

(5) Za radove na Starom groblju (Svetog Apolinara) zahtjevu je potrebno priložiti odobrenje Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(6) Ako Uprava groblja ne izda suglasnost iz stavka 1. ovoga članka u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je suglasnost izdana.

(7) U slučaju da izvoditelj radove izvodi bez suglasnosti ili protivno danoj suglasnosti, Uprava groblja o tome će izvijestiti nadležno tijelo radi daljnjeg postupanja.

Članak 27.

(1) Radi osiguravanja nesmetanog obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju, osobe koje izvode radove na groblju dužne su:

- početak i završetak radova prijaviti Upravi groblja;

- radove izvoditi tako da se do najveće mjere očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane koje odredi Uprava groblja;

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i slično) držati na groblju samo za vrijeme izvođenja radova;

- u slučaju prekida radova, odnosno nakon završetka radova, grobno mjesto i okoliš dovesti u prijašnje stanje odnosno ostaviti ih urednima i čistima;

- prevoziti materijal u vrijeme te putovima i stazama koje odredi Uprava groblja;

- vodu na groblju isključivo koristiti u svrhu radova i održavanja grobnih mjesta te izljevna mjesta ostavljati urednima.

(2) Uprava groblja može, u određene dane ili u određeno doba dana, zabraniti izvođenje radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

(3) Uprava groblja zabranit će izvođenje radova započetih bez prethodne prijave.

VII. NADZOR

Članak 29.

(1) Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljaju komunalni redari u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

(2) U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, zakonom kojim se uređuju groblja, općim aktom Općine Malinska-Dubašnica kojom se propisuje komunalni red te ovom Odlukom.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. korisnik ako ne održava grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja (članak 20. stavak 1. Odluke);

2. korisnik ako prethodno ne obavijesti Upravu groblja o tome da se održavanje i uređenje grobnog mjesta obavlja putem za to registrirane pravne ili fizičke osobe (članak 20. stavak 4. Odluke),

3. građanin koji se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 21. Odluke);

4. osoba koja za gradnju i preinaku odnosno za odstranjivanje opreme ili uređaja groba nije ishodila prethodnu pisanu suglasnost Uprave groblja (članak 26. stavak 1. Odluke)

5. izvođač radova koji izvodi radove na groblju suprotno odredbama članka 27. ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000.00 kuna kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Postupci započeti po odredbama Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/07 i 51/11) dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 32.

(2) Osoba koja smatra da je korisnik, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove.

Članak 33.

(1) Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti akte propisane Zakonom o grobljima i ovom Odlukom.

(2) Ovlašćuje se Uprava groblja da po potrebi donese akte za provedbu ove Odluke.

Članak 34.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/07 i 51/11).

Članak 35.

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-18

Malinska, 28. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=51511&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr