SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

38.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12,15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 55/09 i 139/10) te članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 20.listopada 2020. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI KLASA: 401-01/19-01/0074, URBROJ: 2156/04-01-3-3-05-39 OD 18. LIPNJA 2019. GODINE

Članak 1.

U Odluci o zaduženju Općine Matulji KLASA: 401-01/19-01/0074, URBROJ: 2156/04-01-3-3-05-39-od 18. lipnja 2019.godine Članak 1. mijenja se i glasi:

„Općina Matulji zadužit će se kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama bez valutne klauzule uz nepromjenjivu kamatnu stopu, u iznosu od 5.000.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnih projekata Općine Matulji:

Otkup zemljišta u Radnoj zoni Miklavija, planirano Proračunom Općine Matulji za 2020.godinu: K20174 – „Otkup zemljišta u radnim zonama“ i

Priprema i uređenje zemljišta u Radnoj zoni Miklavija, planirano Proračunom Općine Matulji za 2020.godini: K201727 „Priprema zemljišta u radnim zonama“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

KLASA: 401-01/19-01/0079

URBROJ: 2156-04-02/1-20-0012

Matulji, 20.10.2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl. bacc. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr