SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

160.

Na temelju članka 16. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19 i 8/20), članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 18/18 - pročišćeni tekst i 2/20 ) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donijela je

ODLUKU

o rasporedu sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu
Primorsko–goranske županije i Thalassotherapiju
Crikvenica u 2020. godini

Članak 1.

Zbog otežanog poslovanja i ostvarivanja vlastitih prihoda uslijed pandemije bolesti COVID-19, raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije u iznosu od 1.300.000,00 kuna te Thalassotherapiji Crikvenica u iznosu 1.700.000,00 kuna za obavljanje redovne djelatnosti u 2020. godini.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, stavkama razdjela 004 Upravni odjel za zdravstvo, Programa 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvenu uslugu“, aktivnosti 420612 „Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID -19“ kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i Thalassotherapijom Crikvenica o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-19

Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr