SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

74.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine“ broj 68/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga, koje je utvrdilo d.o.o. MLD usluge.

Članak 2.

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-06-20-01-18

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 32/20), Zvonimir Poljičak kao direktor trgovačkog društva MLD-usluge d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Ivana Generalića bb OIB:48278869268, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj, donosi slijedeće

OPĆI UVJETI ISPORUKE
DIMNJAČARSKIH USLUGA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: Uvjeti), uređuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge na području općine Omišalj.

Obavljanje dimnjačarskih poslova je od posebnog društvenog značaja, kao mjera za sprečavanje požara, zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, građevina i drugih materijalnih dobara, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 32/20) dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji.

Način obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj propisan je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: Odlukom), (Službene novine 16/96). Dimnjačarske usluge obavljaju se pravovremeno, redovito i trajno u rokovima i na način određen ovim uvjetima i Odlukom.

Dimnjačarske usluge obvezne su za sve korisnike i kao javna korist zajamčene su svima pod istim uvjetima.

Članak 2.

Dimnjačarskim poslovima smatraju se kako slijedi:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranje dimovodnih objekata i uređaja za loženje
  • čišćenje i kontrola dimovodnih objekata
  • redoviti pregled i održavanje dimovodnih objekata uređaja za loženje
  • spaljivanje i vađenje čadi
  • čišćenje uređaja za loženje.

Dimnjačarskim poslovima smatraju se i druge radnje radi spriječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i imovine.

Članak 3.

Dimovodnim objektima smatraju se usponski dimovodni kanali, ložište, spojni kruti elementi ložišta uz dimovodne zaklope, sabirnice čađi i drugi dijelovi dimnjaka i ložišta.

II. PRUŽANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 4.

Općinsko Vijeće donosi odluku o povjeravanju obavljanja dimnjačarskih poslova pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete u smislu stručne osposobljenosti putem dodjele koncesije na određeno vrijeme.

Članak 5.

Korisnik usluge obavljanja dimnjačarskih poslova je svaka pravna ili fizička osoba – primatelj dimnjačarske usluge bez obzira je li riječ o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uređaja za loženje koja se nalazi na području općine Omišalj.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

Članak 6.

Ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje te ga dostaviti na uvid Upravnom odjelu Općine Omišalj kao i korisnicima dimnjačarskih usluga na zahtjev.

Korisnici usluga dužni su omogućiti nesmetani pristup do mjesta dimovodnih objekata ovlaštenom dimnjačaru radi čišćenja odnosno kontrole ložišta i dimovodnih objekata.

Članak 7.

Dimovodni objekti. koji podliježu obvezantnom čišćenju i kontroli jesu:

- dimnjaci

- dimovodne cijevi

- dimovodni kanali

- uredaji za loženje

Od čišćenja i kontrole izuzimaju se priključni objekti na dimnjake te uređaji za loženje u domaćinstvima osim dimovodnih kanala i peći centralnog grijanja.

Čišćenje i kontrolu objekata iz prethodnog stavka dužni su provoditi korisnici osobno o svom trošku.

Članak 8.

Ovlašteni dimnjačar dužan je provesti čišćenje i kontrolu objekata koji ne podliježu obvezatnom čišćenju isključivo na zahtjev korisnika. Obvezatnom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste pod uvjetom da su ih vlasnici odjavili.

Članak 9.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći prostorija korisnika usluge odnosno ukloniti svako onečišćenje nastalo u radu. Ukoliko ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci dužan je pismeno izvijestiti vlasnika odnosno ukoliko vlasnik ne ukloni nedostatke tada i tijelo koje gospodari objektom radi otklanjanja nedostataka te o tome izvijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Rok iz prethodnog stavka ne može biti duži od dva mjeseca od dana uočenja nedostataka. Ako su nedostaci primijećeni na dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko tožište ovlašteni dimnjačar dužan je bez odlaganja obavijestiti i distributera plina.

Članak 10.

Radi omogućivanja ispravnog i redovnog čišćenja dimovodnih objekata korisnici su dužni osigurati pristup do dimovodnih objekata i otvora za čišćenje istih. Cijenu za obavljenu dimnjačarsku uslugu plaća korisnik usluge, a na temelju pisano ispostavljenog računa.

Članak 11.

Dimovodni objekti moraju se kontrolirati i čistiti kako slijedi:

1. prostrojenja za grijanje - najmanje jednom godišnje uz kontroiu svaka četiri mjeseca

2. usponski dimovodni kanali, priključene cijevi i kanali, skupkiači dimnih plinova, priklju čci gradevinsko stanje i slobodni presjek i njihova prohodnost funkcioniranje mehaničkih dimovodnih zaklopki, glatki dimnjaci bez produžene cijevi - najmanje jednom godišnje

3. glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje - dva puta godišnjc

4. dimnjaci od opeke na koje su priključena plinska ložišta - najmanje jednom godišnje uz kontroliranje svaka - četiri mjeseca

5. priključne cijevi, spojni dimovodni kanali plinskih ložišta s otvorenom komorom izgaranja do 26 KW – svaka četiri mjeseca.

Čišćenje automatiziranih ureclaja za loženje pri kojem su moguće opasnosti ovlašteni dimnjačar može obavljati samo uz prethodni dogovor sa korisnikom. Kontrola ložišta za izgaranje krutih, teku ćih i plinovitih goriva provode se u svrhu zaštite zraka od one čišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta a prema stručnoj procjeni u sljede ćim rokovima:

1.) Ložišta snage do 26 KW - jednom u dvije godine

2.) Ložišta snage do 50 KW - jednom godišnje

3.) Ložišta snage preko 50 KW - svaka četiri mjeseca.

Članak 12.

Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodinih objekata.

Kontrolna knjiga vodi se za svaku zgradu posebno odnosno za objekte u dimnjačarskom području, a sadrži:

1.) Oznaku zgrade - ulicu i kućni broj

2.) Ime i prezime vlasnika objekta ili naziv tijela koje gospodari objektom

3.) Oznaku dimovodnih objekta koji su predmet čišćenja ili kontrole

4.) Datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz

5.) Potpis ovlaštenog dimnjačara

6.) Potpis korisnika usluge

IV. ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA USLUGE

Članak 13.

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na pruženu uslugu poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, te u sjedištu Davatelja usluge koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika javne usluge najmanje godinu dana od primitka prigovora. Rok za podnošenje pisane reklamacije na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan.

V. PROVEDBA OBAVLJANJA USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI USLIJED VIŠE SILE

Članak 14.

Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju, Davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike javne usluge putem mrežnih stranica te se ispunjenje obveza Davatelja usluge odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Uvjetima, a odnose se na pitanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području općina Omišalj, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona.

Članak 16.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Direktor

Zvonimir Poljičak, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr