SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

73.

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine” broj 69/17) i i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE

1. Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja:

MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB:48278869268

2. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara:

Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara utvrđena su u popunjenom prijedlogu ugovora o koncesiji, koji čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje te u Ponudi ponuditelja od 31. kolovoza 2020. godine.

3. Vrsta i predmet koncesije:

Komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od pet godina.

4. Mjesto odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije:

Područje općine Omišalj (naselja Omišalj i Njivice)

5. Rok na koji se daje koncesija:

Koncesija se daje na rok od pet godina.

6. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj:

Odabrani najpovoljniji ponuditelj mora obavljati djelatnost koncesije sukladno Dokumentaciji za nadmetanje te Ponudi ponuditelja od 31. kolovoza 2020. godine, a sve u skladu sa Zakonom o koncesijama.

7. Iznos naknade za koncesiju:

Naknada za koncesiju iznosi 16.010,00 kuna (za razdoblje od pet godina), odnosno 3.202,00 kune godišnje.

8. Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije:

Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije u roku od 8 dana od dana proteka roka mirovanja, a koji iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije ponuditelju.

9. Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Omišalj da po provedenom postupku davanja koncesije za navedeni predmet koncesije donese odluku o odabiru najpovoljnije ponude:

MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB:48278869268

sa cijenom ponude u iznosu od 16.010,00 kuna

iz razloga jer je ponuda ocijenjena valjanom i u svemu sukladnom zahtjevima davatelja koncesije iz Dokumentacije za nadmetanje, te je po kriteriju odabira ponude – najviše ponuđene naknade za koncesiju, ocijenjena najpovoljnijom ponudom.

10. Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Žalitelj je obvezan istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, jedan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

Žalitelj je uz žalbu dužan priložiti i dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka.

11. Potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije

Klasa:363-01/15-01/86

Ur. broj:2142-06-20-01-24

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr