SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

70.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/3, 8/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 14. Rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje
reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno
poticane stanogradnje na području Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, mjerila, veličina stana te postupak i tijela za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS) na području Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina).

II. UVJETI ZA KUPNJU STANA

Članak 2.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Omišalj imaju punoljetni građani - državljani Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva koji kupuje stan uz obročnu otplatu treba zadovoljiti kriterije u pogledu kreditne sposobnosti, koju utvrđuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenim sporazumom o poslovnoj suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN).

III. UVJETI I MJERILA ZA ODREĐIVANJE REDA
PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Članak 3.

Odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se na temelju Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca (u daljnjem tekstu: Lista prvenstva) utvrđenoj prema uvjetima i mjerilima iz ove Odluke.

Lista prvenstva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a utvrđuje se na temelju provedenog Javnog poziva.

Članak 4.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

1. uvjeti stanovanja,

2. stambeni status,

3. prebivanje na području Općine Omišalj,

4. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva (mjesečni prihodi)

5. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

6. životna dob podnositelja zahtjeva,

7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,

9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

Uvjeti stanovanja

Članak 5.

Na temelju uvjeta stanovanja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Podnositelj zahtjeva iz točke a) stavka 1. ovog članka koji prvi put stječe stan dodatno ostvaruje 30 bodova.

Odgovarajućim stanom ili kućom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana ili kuće za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2 (dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine ).

Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva vlasnik odgovarajućeg stana ili kuće ne boduje se prema ovom kriteriju.

Stambeni status

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva, na temelju stambenog statusa pripada:

Ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva vlasnik odgovarajućeg stana ili kuće ne boduje se prema ovom kriteriju.

Za dokazivanje statusa iz točke a) ovog članka priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva.

Za dokazivanje statusa iz točke b) priznavat će se izjava o stanovanju kod člana obitelji ovjerena od strane javnog bilježnika.

Prebivanje na području Općine Omišalj

Članak 7.

Prema prijavljenom neprekidnom prebivalištu na području općine Omišalj, prije dana objave Javnog poziva, podnositelju zahtjeva pripada za svaku navršenu godinu prebivanja 1 bod, a najviše do 40 bodova.

Prijavljen boravak podnositelja zahtjeva na području općine Omišalj, ne boduje se.

Imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva (mjesečni prihodi)

Članak 8.

Na temelju imovinskog stanja njegove obitelji podnositelju zahtjeva pripada:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Za dokazivanje imovinskog stanja priznavat će se potvrda o ukupnim primanjima, svih članova obiteljskog domaćinstva za posljednjih šest mjeseci, ovjerenu pečatom i potpisom poslodavca.

Broj članova obiteljskog domaćinstva

Članak 9.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ako je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj ili posvojitelj koji samostalno skrbi o djetetu ili usvojeniku, ili je partner skrbnik sukladno Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola, na bodove ostvarene temeljem stavka 1. ovog članka (izuzev bodova označenih pod točkom a) dodaju se 5 boda.

Ako je podnositelj zahtjeva roditelj s kojim dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji (koji nije u braku, ne živi u izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu), na bodove ostvarene temeljem stavka 1. ovog članka (izuzev bodova označenih pod točkom a) dodaju se 2 boda.

Samohrani roditelj, posvojitelj ili partner skrbnik je roditelj koji nije u braku, ne živi u izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete što znači da nema prihoda od drugog odsutnog ili umrlog roditelja.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se bračni drug, izvanbračni drug, formalni životni partner, neformalni životni partner, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati, a koji su na dan objave Javnog poziva prijavljeni na istoj adresi prebivališta kao i podnositelj zahtjeva.

Ukoliko se podnositelju zahtjeva poveća broj članova obiteljskog domaćinstva nakon podnošenja zahtjeva, isti se neće bodovati, ali će se status novog člana ili novih članova uzeti u obzir prilikom odabira stana u skladu s člankom 16. stavak 1. ove Odluke, uz dostavu potrebne dokumentacije (rodni, vjenčani list i sl.).

Životna dob

Članak 10.

Prema životnoj dobi, u trenutku objave Javnog poziva, podnositelju zahtjeva pripada:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Djeca predškolske dobi i djeca na školovanju

Članak 11.

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na redovnom školovanju, podnositelju zahtjeva pripada 3 boda.

Invaliditet ili tjelesno oštećenje

Članak 12.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Bodovi ostvareni temeljem mjerila iz članka 14. ove Odluke i mjerila iz stavka 1. ovoga članka, u odnosu na podnositelja zahtjeva, međusobno se isključuju.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Članak 13.

Podnositelju zahtjeva sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 3 boda.

Status HRVI

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva ili članu njegova obiteljskog domaćinstva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripada:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

IV. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 15.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(NKP = Neto korisna površina stana)

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine iz stavka 1. ovog članka.

Podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana.

U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka.

V. POSTUPAK I TIJELA ZA UTVRĐIVANJE LISTE
PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA

Članak 16.

Postupak za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema ovoj Odluci provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području općine Omišalj (u tekstu: Povjerenstvo).

Općinski načelnik imenuje članove Povjerenstva iz stavka 1. ovog čanka.

Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

Dva člana Povjerenstva, uključujući i predsjednika, čine predstavnici Općine, jedan član je vijećnik iz redova oporbe, jedan iz redova pozicije, a jednog člana Povjerenstva čini predstavnik APN-a.

Povjerenstvo provodi postupak Javnog poziva za utvrđivanje Liste prvenstva, obavlja bodovanje po zaprimljenim zahtjevima, izrađuje i predlaže Odluke u svezi Liste prvenstva, utvrđuje prijedlog Liste prvenstva.

Prijedlog liste prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Omišalj.

Članak 17.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a objavljuje se na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Omišalj, a obavezno sadrži:

1) uvjete za sudjelovanje u postupku,

2) isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

3) naznaku o roku i mjestu podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, te na web stranici Općine Omišalj.

Zahtjev za kupnju stana dostavlja se u zatvorenoj omotnici sa imenom i prezimenom podnositelja u pisarnicu ili putem pošte na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, s naznakom „Zahtjev za kupnju stana po Programu POS“.

Članak 19.

Podnositelj zahtjeva uz Zahtjev iz članka 18. ove Odluke, mora priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,

2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

4) javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

5) odgovarajući dokaz o prvom stjecanju nekretnine, odnosno izjava o prvom stjecanju nekretnine dana pod kaznenom odgovornošću, ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

6) dokaz stambenog statusa:

ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;

e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,

7) potvrda o ukupnim primanjima, svih članova obiteljskog domaćinstva za posljednjih šest mjeseci, ovjerenu pečatom i potpisom poslodavca,

8) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,

9) dokaz/izjava da je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj/roditelj s kojim dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji,

10) dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,

11) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

12) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

13) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,

14) po potrebi i druge dokaze na traženje Povjerenstva.

Isprave/Izjave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave kod javnog bilježnika.

Podnositelj zahtjeva dužan je na poziv Povjerenstva u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva podnijeti na uvid izvornike i ovjerene isprave/izjave iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 8 dana za dopunu dokumentacije.

Ukoliko dostava ne uspije na adresu koju je podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu, pismeno koje se upućuje podnositelju zahtjeva, stavit će se na oglasnu ploču Općine Omišalj, pri čemu se smatra da je dostava pismena izvršena danom stavljana pismena na oglasnu ploču.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni zatraženi dokazi iz članka 19. točke 1. Odluke, takav zahtjev se neće razmatrati.

Ako po proteku roka od 8 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

Članak 21.

Bodovi ostvareni prema kriterijima od članka 5. do članka 15. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost na Listi reda prvenstva ima onaj koji ima više bodova prema osnovi, redoslijedom kako slijedi:

1. uvjeta stanovanja,

2. stambenog statusa,

3. prebivanja na području općine Omišalj,

4. životne dobi.

Članak 22.

Lista prvenstva sadrži:

  • redni broj,
  • prezime i ime, i adresu podnositelja zahtjeva,
  • broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
  • ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
  • mjesto i datum utvrđivanja Liste prvenstva.

Članak 23.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu Općine Omišalj u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Omišalj, a o osnovanosti prigovora odlučuje Općinski načelnik.

Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu prvenstva utvrđuje Općinski načelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Omišalj.

Članak 24.

Važenje Liste prvenstva utvrđuje se do njenog opoziva, a najdulje za vrijeme od dvije godine računajući od dana njezina utvrđenja.

Odlukom Načelnika važenje Liste prvenstva može se produžiti.

Članak 25.

Ako se utvrdi da je podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu dao neistinite podatke koji su utjecali na ostvarivanje prava na kupnju stana odnosno redoslijed na Listi, taj će se podnositelj brisati s Liste, a predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana koji je Agencija sklopila u dobroj vjeri temeljem neistinitih podataka će se raskinuti.

Članak 26.

Sukladno uvjetima i mjerilima iz ove Odluke, površina stana na kupnju kojeg podnositelj Zahtjeva ostvaruje pravo, uvećava se za pripatke istog čija je površina utvrđena obračunom s odgovarajućim koeficijentom.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Sve administrativne i tehničke poslove u primjeni ove Odluke obavljaju djelatnici Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“).

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-06-20-01-13

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić,v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr