SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

49.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 11. rujna 2020. godine, donijelo je, donijelo je

ODLUKU

o subvenciji za zakup poslovnog prostora
Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dana 19. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, a sve zbog pandemije bolesti COVID-19.

Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica donijelo je dana 29. lipnja 2020. godine Odluku o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) kojom su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, vezano za izvanredne okolnosti prouzročene pandemijom COVID 19 zakupnike poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, u potpunosti oslobođeni od plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera navedenih u stavku 1. ovog članka Odluke.

Odlukom o subvenciji za zakup poslovnog prostora Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Odluka) se uređuju uvjeti, kriteriji i način isplate subvencija pravnim osobama i fizičkim osobama (obrtnicima) – (u daljnjem tekstu: gospodarski subjekti) te propisuju uvjeti za ostvarenje prava iz Odluke.

Članak 2.

Korisnici subvencija prema odredbama ove Odluke su
gospodarski subjekti koji su zakupnici poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Sredstva za isplatu subvencija iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica iz općih prihoda Proračuna.

Članak 4.

Subvencija po ovoj Odluci određena je u visini jednog mjesečnog iznosa zakupnine za poslovni prostor a odnosi se na subvenciju zakupnine za mjesec svibanj 2020. godine.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA

Članak 5.

Gospodarski subjekt ostvaruje pravo na dodjelu subvencije po ovoj Odluci ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • nema evidentiranih dospjelih dugovanja prema Općini Malinska-Dubašnica na dan podnošenja zahtjeva za isplatom subvencije;
  • posjeduje važeći Ugovor o najmu poslovnog prostora za mjesec za koji traži subvenciju u skladu s odredbama ove Odluke.

III. NAČIN DODJELE SUBVENCIJA

Članak 6.

Prijave za dodjelu subvencija sukladno ovoj Odluci podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na službenim web stranicama Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr).

Krajnji rok za predaju zahtjeva za isplatu subvencije je 30. studeni 2020. godine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica će po zaprimanju zahtjeva po službenoj dužnosti provjeriti važenje ugovora o zakupu te stanje dugovanja gospodarskog subjekta na dan podnošenja zahtjeva te druge podatke potrebne za rješavanjem zahtjeva za dodjelom subvencije, te po potrebi može zatražiti od podnositelja dostavu dokaza kojim dokazuje da zadovoljava uvjete za dodjelu subvencije utvrđene ovom Odlukom.

Članak 7.

Prijave za dodjelu subvencije pristigle na temelju ove Odluke obrađuje službena osoba Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Ukoliko prijava za dodjelu subvencija ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju, zatražiti će se dopuna dokumentacije koju je podnositelj dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana traženja.

Ukoliko gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, prijava se neće razmatrati.

IV. ISPLATA SREDSTAVA

Članak 9.

Odluku o isplati subvencije donosi Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica na temelju prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela, sukladno uvjetima iz ove Odluke.

Odobrena sredstva sukladno ovoj Odluci se isplaćuju najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službene novine Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-15

Malinska, 11. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51511&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr