SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
GRAD RAB

54.

Na temelju članka 26., članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. te članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima na području Grada Raba

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Raba, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Raba.

Članak 2.

(1) Na području Grada Raba obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

(2) Člankom 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka, s time što se ovom Odlukom pobliže određuje da se:

- pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanjem čistoće javnih površina smatra i održavanje pomorskog dobra o kojemu je Grad dužan voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja) s pripadajućom opremom,

- pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Pod održavanjem sustava oborinske odvodnje podrazumijeva se redovito čišćenje i održavanje slivnika oborinske odvodnje, mjestimične zamjene slivnih rešetki i kanalskih poklopaca, čišćenje i održavanje kanala, održavanje sustava odvodnje na javnim površinama na području povijesne jezgre i s njim povezana popločenja ulica u povijesnoj jezgri, čišćenje i održavanje gradske fontane te ostale intervencije na objektima oborinske odvodnje,

- pod održavanjem javnih zelenih površina smatra košnja, obrezivanje, skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i drugih površina u parkovima opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Pod javnim zelenim površinama vode se javni športski i rekreacijski prostori,

- pod djelatnošću održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene smatra i održavanje opreme, instalacija i uređaja javne namjene: održavanje fontana, urbane opreme, javnih izljeva, autobusnih nadstrešnica i čekaonica, javnih Wc-a, održavanje nn ormarića za javne površine, javnih zdenaca, javnih slavina i uređenih izvora vode, javnih satova, ploča s planom naselja, postava tabli s imenima naselja, ulica, postava oglasnih ploča, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici, skulpture, održavanje elektropunionica i ostalih predmeta javne namjene,

- pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Raba.

Članak 3.

(1) Na području Grada Raba obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

2. usluge javnih tržnica na malo

3. usluge ukopa pokojnika

4. komunalni linijski prijevoz putnika

5. obavljanje dimnjačarskih poslova

6. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

(2) Člankom 25. Zakona komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod kojom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

(3) U sklopu obavljanja uslužnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebno za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Grad Rab i obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. prigodno ukrašavanje, osvjetljavanje te isticanje obilježja na području Grada Raba za državne blagdane, svečanosti i manifestacije u organizaciji Grada Raba,

2. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

3. veterinarsko-higijenske usluge na javnim površinama uključujući i sterilizaciju mačaka i pasa i zbrinjavanje

4. prijevoz robe i osoba u pješačkim zonama.

Članak 5.

Komunalne djelatnosti na području Grada Raba mogu obavljati:

1. trgovačko društvo u vlasništvu Grada Raba

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji

3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

4. služba - vlastiti pogon u vlasništvu Grada Raba.

II. NAČIN I UVJETI POVJERAVANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU

Članak 6.

(1) Trgovačkom društvu Dundovo d.o.o., koje je u vlasništvu Grada Raba, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje javnih zelenih površina

4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

5. održavanje groblja

6. održavanje čistoće javnih površina

7. održavanje javne rasvjete

8. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

9. usluge javnih tržnica na malo

10. usluge ukopa pokojnika

11. prigodno ukrašavanje, osvjetljavanje te isticanje obilježja na području Grada Raba za državne blagdane, svečanosti i manifestacije u organizaciji Grada Raba

(2) Trgovačko društvo Dundovo d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća Grada Raba donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje gradonačelnik Grada Raba na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Raba kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova.

(3) Trgovačko društvo Dundovo d.o.o. dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 7.

(1) Trgovačkom društvu Vrelo d.o.o., koji je u vlasništvu Grada Raba, povjerava se obavljanje sljedeće komunalne
djelatnosti:

1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

(2) Trgovačko društvo Vrelo d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća Grada Raba donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koji zaključuje gradonačelnik Grada Raba na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Raba kojim se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih poslova.

(3) Trgovačko društvo Vrelo d.o.o. dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 8.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Raba mogu obavljati sljedeće komunalne djelatnosti:

1. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. sukladno Zakonu o koncesijama.

Članak 9.

(1) Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

(2) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije koja se zajedno s dokumentacijom za nadmetanje objavljuje u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše četiri člana, a imenuje ga gradonačelnik.

(4) Naknada za koncesiju uplaćuje se u proračun Grada Raba.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 10.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Grada Raba sljedeće komunalne djelatnosti:

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i

2. veterinarsko-higijenske usluge na javnim površinama uključujući i sterilizaciju mačaka i pasa i zbrinjavanje.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 11.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 10. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 13.

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkim društvima iz članka 6. i 7., ove Odluke, a koje se financiraju isključivo iz Proračuna Grada Raba, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama prema propisima o javnoj nabavi, u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o drugim komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-06/20-01/04

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-4

Rab, 10. kolovoza 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51280&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr