SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

22.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18. - Odluka USRH, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09,34/09-ispr. ,13/13,19/13,8/18,18/20) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine donijelo je

O D L U K U

O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

Ovom Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda za područje općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općina) propisuju se:

-uređenje naselja

-način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Mrkopalj za gospodarske i druge svrhe

-uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila

-održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina

-mjere za provođenje komunalnog reda

-prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pod površinom javne namjene iz članka 1. ove Odluke smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

Pod površinama iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito:

  • javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz nerazvrstane ceste, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste i slično
  • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici ako nisu dio nerazvrstane ceste i slično
  • nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje ,kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,
  • javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,
  • površine unutar groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine)
  • neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,
  • površine na kojima se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo pružaju usluge pribavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Članak 3.

Pod urbanom opremom u smislu ove Odluke ,smatraju se:

1. reklamni i oglasni predmeti

2. privremeni objekti

3. posude za otpad ,košarice za otpad i druga oprema za skupljanje otpada

4. objekti i predmeti na stajalištu javnog gradskog prijevoza

5. oprema dječjih igrališta i javnih sportskih terena.

Članak 4.

Natpisne ploče imena naselja, ulica, trgova, parkova nabavlja i postavlja Općina sukladno posebnom propisu.

Nije dozvoljeno uništavati ili neovlašteno skidati natpisne ploče.

Članak 5.

Svaka zgrada mora biti obilježena brojem sukladno posebnom propisu, o čemu brine vlasnik zgrade.

Članak 6.

Vanjski dijelovi zgrade (pročelje, krovište, prozori, vrata, balkon, terasa, lođa, žljebovi te drugi vanjski uređaji ili oprema) moraju biti uredni i čisti.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački ili cestovni promet.

Članak 7.

Nije dozvoljeno šarati ili na drugi način nagrđivati vanjske dijelove zgrade.

Članak 8.

Zastave, prigodni natpisi i ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski određeno mjesto moraju biti uredni te moraju biti uklonjeni u roku od 24 sata od prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

Članak 9.

Vlasnik (ili korisnik) stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je redovito održavati urednom okućnicu ili dvorište zgrade, odnosno zemljište, uključujući i ogradu prema površini javne namjene, na način da budu uredni, uređeni i ne ometaju korištenje površine javne namjene (cestovni ili pješački promet, vertikalnu ili horizontalnu signalizaciju, javnu rasvjetu, korištenje urbane opreme i dr.).

Vlasnik (ili korisnik) iz stavka 1. ovog članka dužan je obrezivati zelenilo (drveće, grmlje, živice i sl.) u svojoj okućnici ili dvorištu odnosno na svom zemljištu kako isto ne bi svojim granama prelazilo na površinu javne namjene.

Vlasnik (ili korisnik) iz stavka 1. ovog članka dužan je odmah očistiti površinu javne namjene od lišća, plodova i grana koje s njegovog zemljišta padnu na površinu javne namjene.

Na okućnicama, dvorištima i zemljištima koja su vidljiva s površine javne namjene nije dozvoljeno skladištiti ili odlagati bilo kakav otpad.

Članak "0.

Izloge u poslovnim prostorima mora se održavati urednima i čistima.

Članak 11.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je objekte i uređaje (instalacije) javne rasvjete održavati u stanju estetske i funkcionalne sposobnosti.

Članak 12.

Zabranjeno je šarati ili na drugi način oštećivati znakove horizontalne i vertikalne signalizacije.

Članak "".

Zabranjeno je oštećivati i onečišćavati površine javne namjene.

Članak 14.

Za odražavanje manifestacija, skupova, sajmova, izložbi, natjecanja, priredbi, zabavnih parkova, prodaju, izlaganje robe i druga slična događanja na površini javne namjene potrebno je odobrenje izvršnog tijela Općine.

Članak 15.

Površine javne namjene mora se održavati čistima i u skladu s njenom namjenom.

Članak 16.

Na površinu javne namjene nije dozvoljeno:

1. izlijevati ili ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste (otpadne, oborinske i dr.)

2. bacati ili ostavljati bilo kakav otpad

3. paliti otpad

4. ostavljati vozila koja nisu u voznom stanju (registrirana ili neregistrirana)

5. popravljati ili prati vozilo ili druge predmete

6. bacati goruće predmete u posude za otpad

7. odlagati ili postavljati bilo kakav materijal, opremu, strojeve ili uređaje bez odobrenja općine

8. izlagati bilo kakvu robu, proizvode i slično bez odobrenja općine

9. bacati reklamne letke bez odobrenja općine

10. obavljati ili propuštati bilo kakve druge radnje kojima je oštećuje ili onečišćuje površina javne namjene ili koristi površina javne namjene suprotno odredbama ove Odluke.

Članak 17.

Postavljanje urbane opreme iz članka 3. ove Odluke na površine javne namjene moguće je samo uz suglasnost Općine.

Članak 18.

Površinu javne namjene može se privremeno zauzeti za istovar, utovar i smještaj materijala, podizanje skela, popravak i čišćenje vanjskih dijelova građevine i ostale slične građevinske radove samo uz suglasnost Općine .

Članak 19.

Ako se na površini javne namjene održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku 48 sati nakon završetka priredbe odnosno skupa očistiti javnu površinu i prilaz javnoj površini.

Članak 20.

Na javnim zelenim površinama nije dozvoljeno:

1. rezati i na bilo koji drugi način oštećivati drveće i grmlje

2. penjati se po drveću

3. gaziti i hodati po cvjetnjacima, uređenim travnjacima i nasadima

4. kopati i odnositi zemlju i biljke

5. voziti se vozilom te parkirati

6. izlijevati ili ispuštati otpadne tekućine bilo koje vrste (otpadne, oborinske i dr.)

7. bacati ili ostavljati bilo kakav otpad

8. paliti otpad i ložiti vatru

9. ostavljati vozila koja nisu u voznom stanju (registrirana ili neregistrirana)

10. popravljati ili prati vozilo ili druge predmete

11. bacati goruće predmete u posude za otpad

12. uznemiravati ptice i druge životnije

13. koristiti sprave na dječjim, sportskim i rekreacijskim igralištima protivno njihovoj namjeni

14. dovoditi životinje na uređene zelene površine i dječja igrališta,

15. obavljati ili propuštati bilo kakve druge radnje kojima se javna zelena površina oštećuje ili onečišćuje ili koristi suprotno odredbama ove Odluke.

Članak 21.

Na području Općine javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo kojem je obavljanje te usluge povjereno sukladno zakonu koji uređuje gospodarenje otpadom, drugih posebnim propisima te općem aktu Općine koji uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka dužno je:

1. pružati uslugu prikupljanja komunalnog otpada u skladu s utvrđenim rasporedom

2. pružati uslugu prikupljanja komunalnog otpada sukladno odredbama zakona koji uređuje održivo gospodarenje otpadom, posebnih propisa i općeg akta Općine

3. prilikom pružanja javne usluge poduzimati mjere zaštite površine javne namjene (osobito održavati čistoću i čuvati površinu javne namjene).

Članak 22.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila na površini javne namjene postavljaju se uz suglasnost Općine .

Otpad se mora odlagati u odgovarajuće spremnike iz stavka 1. ovog članka, poštujući pravila o odvojenom prikupljanju otpada.

Nije dozvoljeno na bilo koji način oštećivati spremnike iz stavka 1. ovog članka.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 23.

Uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene obavlja pravna osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja te površine javne namjene, osim ako je drugačije određeno odredbama ove Odluke.

Članak 24.

Vlasnik je dužan poduzeti odgovarajuće mjere na objektima na kojima postoji opasnost sklizanja s krovova snijega i leda na površinu javne namjene te je uklanjanje snijega i leda s tih objekata njegova obveza.

Članak 25.

Dio nogostupa odnosno druge površine javne namjene koji se nalaze ispred stambenog i poslovnog objekta dužan je čistiti od snijega i leda vlasnik odnosno korisnik tog objekta, na način koji će osigurati siguran prolaz pješaka (uklanjanje, posipavanje solju ili pijeskom).

Članak 26.

Predmeti koji su na površinama javne namjene postavljeni suprotno odredbama ove Odluke

smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje predmeta iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko osoba sama ne ukloni protupravno postavljene predmete, komunalni redar može naložiti izvršenje putem treće osobe o trošku vlasnika odnosno korisnika .

Članak 27.

Poslove provedbe i nadzora ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Poslove nadzora provodi komunalni redar koji je službenik upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka, sukladno odredbama zakona koji uređuje komunalno gospodarstvo, drugih posebnih zakona i propisa i ove Odluke.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Članak 28.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

5. obavljati i druge radnje u srhu provedbe nadzora.

U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

Optužni prijedlog za prekršaj propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili odlukom o komunalnom redu koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi Jedinstveni upravni odjel.

Mjere za održavanje komunalnog reda komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

Ako komunalni redar utvrdi povredu odredaba ove Odluke može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Članak 29.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Upravno tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 30.

Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 7. 000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba

1. ako uništava ili neovlašteno skida natpisne ploče (članak 4. stavak 2.),

2. ako ne označi zgradu brojem sukladnom posebnom propisu (članak 5.),

3. ako vanjske dijelove zgrade ne održava urednim i čistim ( članak 6. stavak 1.)

4. ako postavi vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade tako da ometaju pješački ili cestovni promet (članak 6. stavak 2.)

5. ako šara ili na drugi način nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 7.)

6. ako zastave ,prigodne natpise i ukrase ne istakne uredne ili ne ukloni u roku 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni (članak 8.)

7. ako redovito ne održava i ne uređuje okućnicu, dvorište ili zemljište te ogradu prema površini javne namjene na način da budu uredni, uređeni i ne ometaju korištenje površine javne namjene (članak 9. stavak 1.)

8. ako ne obrezuje zelenilo u svojoj okućnici ili dvorištu ,odnosno zemljištu pa svojim granama prelazi na površinu javne namjene (članak 9. stavak 2.)

9. ako odmah ne očisti površinu javne namjene od lišća , plodova i grana koje s njegovog zemljišta padnu na površinu javne namjene (članak 9. stavak 3.)

10. ako na okućnici ,dvorištu ili zemljištu vidljivom s javne površine skladišti ili odlaže bilo kakav otpad (članak 9. stavak 4.)

11. ako izloge u poslovnim prostorima ne održava urednim i čistima (članak 10.)

12. ako šara ili na drugi način oštećuje znakove horizontalne i vertikalne signalizacije (članak 12.)

13. ako ošteti ili onečisti površinu javne namjene (članak 13.)

14. ako postupi suprotno čl. 14. Odluke

15. ako postupi suprotno čl. 16. Odluke

16. ako predmete iz čl. 3. Odluke postavi na površinu javne namjene bez suglasnosti Općine (članak 17.)

17. ako postupi suprotno čl. 18. Odluke

18. ako postupi suprotno čl. 19. Odluke

19. ako postupi suprotno članku 20. Odluke

20. ako ne odlaže otpad u odgovarajući spremnik ( članak 22. stavak 2.)

21. ako ošteti spremnik za prikupljanje otpada (članak 22. stavak 3.)

22. ako odlaže otpad izvan spremnika (članak 22. stavak 4.)

23. ako ne poduzima odgovarajuće mjere za uklanjanje snijega i leda (članak 24.)

24. ako ne čisti dio nogostupa odnosno druge površine javne namjene koji se nalaze ispred njegovog objekta (članak 25.)

Novčanom kaznom u iznosu od 1. 000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3. 000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnosti koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1. 000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/95).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/20-01/01

Ur. broj:2112-05-01-20-17

Mrkopalj,28. srpnja 2020.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51315&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr