SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

114.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18 i 125/19), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/ 18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 8. lipnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
»Thalassotherapie« Crikvenica

I.

Za člana Upravnog vijeća »Thalassotherapie« Crikvenica - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, kao predstavnik osnivača, imenuju se Silvije Šegulja.

II.

Mandat člana Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova upravnog vijeća koji su predstavnici osnivača, a koji su imenovani u upravno vijeće Odlukom Župana Primorsko-goranske županije Klasa: 022-047/17-01/33, Urbroj: 2170/1-01-01/5- 17-38 od 18. rujna 2017 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja ove odluke.

Klasa: 022-04/20-01/22

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-27

Rijeka, 8. lipnja 2020.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=00001&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr