SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 , 152/14 , 81/15-pročišćeni tekst i 94/ 17 - ispravak), članka 35. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 29. lipnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih
prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Članak 1.

Donosi se Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica koji nisu obavljali djelatnost u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300- 20-1 od 19. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Vezano za izvanredne okolnosti prouzročene pandemijom COVID 19 zakupci će se u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera navedenih u stavku 1. ovog članka Odluke, s time da će se zakupnina za mjesec koji nije u cijelosti obuhvaćen mjerom zabrane obavljanja djelatnosti umanjiti za iznos zakupnine za dane u kojima se u tom mjesecu nije mogla obavljati djelatnost, što će se obračunati na način da će se utvrditi iznos dnevne zakupnine (mjesečna zakupnina podijeljena sa 30 dana) i pomnožiti sa brojem dana u mjesecu za koje je vrijedila zabrana obavljanja djelatnosti.

Članak 3.

Ova Odluka odnosi se i na zakup javnih površina za postavu privremenih objekata za koje zakupci plaćaju zakupninu a koji su zakup ugovorili prije stupanja na snagu mjere iz članka 1. ove Odluke, a koji ostvaruju

pravo na umanjenje godišnjeg iznosa zakupnine za 2020. godinu od 30%.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-8

Malinska, 29. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr