SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 29. lipnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta
»Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda na području otoka Krka« i pisma namjere
o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/2017) mijenja se članak 6., stavak 2. Odluke i glasi:

»Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu i Dodatka ugovoru sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31. 5. 2016., te nacrt Ugovora o kreditu i Dodatak ugovora).«

Članak 2.

U Odluci o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/2017) mijenja se članak 8., stavak 1. Odluke i glasi:

»Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta, indikativna ponuda HBOR-a, nacrt ugovora o kreditu i Dodatak ugovoru, sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/17-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-113

Malinska, 29. lipnja 2020.

Općinsko vijeće
Općine Malinska-Dubašnica

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr