SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
GRAD OPATIJA

54.

Na temelju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« br. 68/2018) u svezi sa Zakonom o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/ 18 i 3/20), gradonačelnik Grada Opatije dana 26. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/14, 36/15 i 4/19) - u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 29., st. 1., iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»- osobi sa statusom zaštićenog najmoprimca iz članka 41.a koja na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć i kojoj je potrebno osigurati drugi odgovarajući stan do 31. kolovoza 2023.g., sukladno odredbama članka 28.e stavak 2. Zakona o najmu stanova, pod uvjetom da se najmodavcu obveže otkazati ugovor o najmu stana i predati mu stan po useljenju u novoiznajmljeni stan. Ovo pravo osoba sa statusom zaštićenog najmoprimca iz članka 41.a koja na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, ostvaruje prije ostalih zaštićenih najmoprimaca iz čl. 41.a.«

Članak 2.

Iza članka 41. dodaje se poglavlje III.A s člancima 41.a, 41.b, 41.c, 41.d, koji glase:

»III.A POSTUPAK I UVJETI ZA DAVANJE STANA U NAJAM ZAŠTIĆENIM NAJMOPRIMCIMA

Članak 41.a

Ovim poglavljem uređuju se prava i obveze zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara odnosno predmnijevanih najmoprimaca koji stanuju u stanu koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu zaštićeni najmoprimac).

Članak 41.b

Zaštićeni najmoprimci prava iz ovog poglavlja ostvaruju temeljem pisanog zahtjeva podnesenog Gradu Opatiji uz koji je potrebno priložiti dokumentaciju iz članka 18. Odluke (osim točke 5. stavka 1.) i ugovor o najmu stana, ugovor o korištenju stana, odluku o priznavanju stanrskog prava i dr.

Članak 41.c

Osobi sa statusom zaštićenog najmoprimca iz članka 41.a daje se u najam stan pod uvjetima iz članka 3. ove Odluke (osim točke 4.) i sukladno ostvarenim bodovima (članak 4. do 12. Odluke).

Članak 41.d

Ukoliko zaštićeni najmoprimci ostvare jednak broj bodova u odnosu na podnositelje zahtjeva tijekom formiranja liste reda prvenstva ili utvrđenih Listom reda prvenstva za davanje stanova u najam, a sukladno mjerilima za utvrđivanje reda prvenstva, isti imaju prednost pri dodjeli stana.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/14-01/13

Ur. broj: 2156/01-03-20-4

Opatija, 26. svibnja 2020.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=10006&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr