SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
OPĆINA MATULJI

28.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 19.svibnja 2020. godine donijelo je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE MATULJI ZA 2020. GODINU

I.

Planom razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2020. godinu utvrđuju se zadaće i aktivnosti tijela Općine Matulji i operativnih snaga civilne zaštite na području općine Matulji u 2020. godini.

Aktivnosti i zadaće planiraju se na osnovi Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Matulji 2019. - 2022.godine usvojene na sjednici Općinskog vijeća 02.listopada 2018. godine (KLASA: 214-01/18-01/0011, URBROJ: 2156/04-01-2-42-18-0004) i Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Matulji u 2019. godini.

AKTIVNOSTI TIJELA OPĆINE MATULJI

II.

OPĆINSKO VIJEĆE će tijekom 2020.godine razmatrati sljedeće dokumente;

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine za 2019. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite.

- Plan razvoja sustava civilne zaštite općine za 2020. godinu s izvodom iz Proračuna za razvoj civilne zaštite.

- Izvješće po Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Matulji u 2019. godinu.

- Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama o zaštiti od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Matulji.

III.

OPĆINSKI NAČELNIK tijekom 2020. godine obavljati će slijedeće aktivnosti i zadaće:

- donijeti će Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godine za Općinu Matulji,

- donijeti će Plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari nerazvrstanih cesta Općine Matulji.

AKTIVNOSTI OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE

IV.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE planira tijekom 2020. godine slijedeće aktivnosti:

- Donosi Plan rada Stožera CZ za 2020.godinu,

- Program obilježavanja Dana CZ - 1. ožujak,

- Priprema i na sjednicama Stožera donosi prijedloge dokumenata koji su u nadležnosti donošenja Općinskog vijeća i Načelnika Općine.

V.

U 2020. godini planirano je educiranje i uvježbavanje za povjerenike civilne zaštite Matulji te za obveznike postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Matulji u organizaciji Područnog ured CZ Rijeka i domaćina Grada Kastva (za više gradova i općina), a kao Instruktori bit će pripadnici DVD Kastav, PUCZ Rijeka, HGSS Stanica Rijeka, Društvo Crvenog križa PGŽ-e i pripadnici specijalističkih postrojbi CZ PGŽ.

Edukacija će ujedno biti posvećena obilježavanju Dana CZ-1 ožujka.

Postojeća četiri tunelska skloništa dopunske zaštite u mjestu Matulji voditelj skloništa će redovno tijekom godine pregledavati i izvješće dostavljati načelniku Stožera CZ Općine.

VI.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO »KRAS« ŠAPJANE Planira aktivnosti po Planu operativne provedbe Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini za Općinu Matulji ( dežurstva i ophodnje).

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO »KRAS« ŠAPJANE Planira uvježbavanje gašenje požara i spašavanje te edukaciju mladeži DVD-a i građana o zaštiti od požara, posebno koji žive na rubnim dijelovima šume da im kuće ne dođu u požarnu opasnost.

VII.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA Provodi temeljne aktivnosti Postrojbe sukladno zakonskim propisima, te usvojenim Programom rada i razvoja JVP Opatija za 2020. godinu.

JVP izraditi će Plan operativne provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini za Općinu Matulji i dostavlja ga Stožeru CZ Općine.

Također JVP Opatija će sudjelovati u pripremi i uvježbavanju DVD » KRAS« Šapjane u gašenju požara i spašavanja.

Značajnu požnju usmjerit će na provođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

VIII.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPATIJA AKTIV CRVENOG KRIŽA MATULJI Planira edukaciju mladeži i pomlatka (učenici osnovne i srednje škole) putem tečaja Prve pomoći koji će sudjelovati na natjecanju ekipa Prve pomoći na nivou gradskog društva crvenog križa.

Sudjeluje u planskim aktivnostima GD Crvenog križa Opatija, te u aktivnostima Socijalnog vijeća Općine Matulji.

PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IX.

U sklopu Plana djelovanja CZ tvrtka Komunalac d.o.o. sudjelovati će u provedbi mjera uklanjanja lakozapaljivih tvari iz cestovnog pojasa te u pripremi i provedbi aktivnosti zimske službe. Udruga Lisina Avantura Matulji provoditi će mjere redovnih ophodnji kroz zaštićeni krajolika Lisina u cilju sprečavanja ilegalnog odbacivanja otpada i anuliranja divljih deponija, a LD »Srndać«- Permani nastaviti će sa održavanjem šumskih puteva u svrhu protupožarne zaštite.

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE PLANIRANJE U PROSTORU

X.

Kod svih izmjena i dopuna prostornog plana Općine potrebno je obuhvatiti mjere zaštite i spašavanja sukladno važećim zakonskim propisima s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru radi smanjenja rizika za ljude i sprječavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehnoloških nesreća.

EDUKACIJA GRAĐANA

XI.

U organizaciji Općine Matulji, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i GD Crvenog križa Opatija - Aktiva Crvenog križa Matulji održat će se godišnji preventivni zdravstveni program (pregledi, predavanja, promocije, natjecanja za građane općine Matulji i dr.).

SUSTAV UZBUNJIVANJA

XII.

Redovno testiranje sirene za uzbunjivanje stanovništva svake prve subote u 12,00 sati sukladno planu ŽCZ 112.

XIII.

FINANCIJSKI UČINCI PROVEDBE PLANA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

XIV.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2020. godinu stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2020. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Matulji.

Klasa: 810-01/20-01/0004

Ur. broj: 2156-04-01-01-20-0004

Matulji, 19. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr