SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

22.

Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj68/18, 110/18 i 32/ 20) i suglasnosti Općinskog vijeća Općine Malinske-DubašnicaKLASA: 360-01/20-02/1, URBROJ: 2142/05-01-20-4 od 13. svibnja 2020. godine, direktor Komunalnog trgovačkog društva Dubašnica d.o.o. donio je

OPĆE UVJETE
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
unutar groblja

I. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Malinska- Dubašnica kojaje Komunalnom društvuDubašnica d.o.o. iz Malinske (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge) povjerila na obavljanje uslužnu komunalnu djelatnost ukopa pokojnika unutar groblja.

Usluge ukopa pokojnika (u daljnjem tekstu: usluga ukopa) podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja sukladno propisima. Ispraćaj je posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje izlaskom iz mrtvačnice a završava ukopom u grobno mjesto. Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto.

Korisnik usluge je osoba koja s Isporučiteljem usluge sklopila Ugovor o isporuci usluge ukopa, a koja ne mora ujedno biti i korisnik grobnog mjesta. Korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje.

II. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIK USLUGE

Članak 2.

Isporučitelj usluge se obvezuje izvršiti Korisnikuuslugu ukopa sukladno propisima, pravilima struke i uz dužni pijetet prema pokojniku.

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge ukopaIsporučitelja usluge na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima.

Članak 3.

Usluga ukopa se pruža na temelju Zahtjeva za ukop umrle osobe, a potpisuje ga Korisnik usluge i ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

Članak 4.

Korisnik usluge dužan je ovlaštenoj osobi Isporučitelja usluge dati isitnite podatke potrebne za isporuku usluge ukopa, i to podatke o umrloj osobi, korisniku usluge i grobnom mjestu u kojem želi da se ukop izvrši.

Ovlaštena osoba Isporučitelja usluge prilikom popunjavanja Zahtjeva za ukop umrle osobe dužna je Korisniku usluge pružiti sve potrebne informacije vezane uz uslugu ukopa.

Članak 5.

Po postignutom dogovoru o usluzi ukopa, Korisnik potpisuje Zahtjev za ukop umrle osobe čime se Ugovor o isporuci usluge ukopa smatra sklopljenim, a Korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta te na ispostavu računa za dogovorenu uslugu.

Članak 6.

Korisnik usluge dužan je Isporučitelju usluge predati Dozvolu za ukop umrle osobe izdanu od strane ovlaštenog mrtvozornika i presliku Potvrde o smrti.

Članak 7.

Vrijeme pogrebaodređuje se u dogovoru s Korisnikom usluge u skladu sa uvjetima navedenim u Dozvoli za ukop, a prema raspoloživim terminima Isporučitelja usluge.

Članak 8.

Isporučitelj usluge dužan je pažljivo postupati s imovinom Korisnika usluge. Prije početka radova na grobnom mjestu (podizanja pokrovne ploče ili iskopa) dužan je pregledati grobno mjesto i okolna grobna mjesta te u slučaju oštećenja upozoriti Korisnika usluge, kako bi se spriječili naknadni prigovori.

Članak 9.

Ukoliko Korisnik usluge raspolaže pravom korištenja grobnom mjestom ili je pokojni korisnik grobnog mjesta, Korisnik usluge obavezan je ovlaštenoj osobi Isporučitelja uslugeidentificirati grobno mjesto u koje će se ukopati pokojnik.

Ukoliko se zahtjeva ukop u grobno mjesto na kojem pravno korištenja ima dva ili više Korisnika grobnog mjesta, uvjet za ukop je prethodna pisana suglasnost svih Korisnika grobnog mjesta. Suglasnost se daje osobno u službenim prostorijama Isporučitelja usluge ili pisanim putem.

Članak 10.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina (grob) odnosno 30 godina (grobnica) od zadnjeg ukopa, pod uvjetom da su se stekli sanitarni uvjeti za sabiranje i zbrinjavanje posmrtnih ostataka.

Članak 11.

Ukop pokojnika za koje je podnijet zahtjev za kremaciju vršiti će se ovisno o rezerviranom terminu kojeg određuje služba Gradska groblja Zagreb ili drugog krematorija, sukladnodogovoru s Korisnikom usluge.

Članak 12.

Nakon smrti Korisnika grobnog mjesta, pravo korištenja grobnog mjesta stječu nasljednici prava korištenja grobnog mjestatemeljem rješenja o nasljeđivanju.

Ukoliko se prije donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju ukaže potreba za ukopom u grobno mjesto o kojem pravu korištenja se odlučuje u ostavinskom postupku, ukop se neće obavljati do donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

Članak 13.

Ukoliko Korisnik usluge ne raspolaže grobnim mjestom ili pokojni nije korisnik grobnog mjesta, Korisnik usluge najprije podnosi zahtjev za dodjelu grobnom mjesta na korištenje i zajedno s ovlaštenom osobom Isporučitelja usluge odabire grobno mjesto u koje će se izvršiti ukop. Za odabrano mjesto Korisniku usluge/Korisniku grobnog mjesta, ovlaštena osoba Isporučitelja usluge izdaje rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Članak 14.

Ispraćaj pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta kao i ukop pokojnika obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

Članak 15.

Ukoliko se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih grobnih mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi Korisnik usluge.

Članak 16.

Isporučitelj usluge vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (»Narodne novine« broj143/98).

Članak 17.

Pogrebnička djelatnost obavlja se u skladu sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj36/15 i 98/19).

Članak 18.

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 47/20).

Članak 19.

Dogovor za ukop umrle osobe može se podnijetiradnim danom (ponedjeljak-petak) od 7,00 -15,00 sati osobnim dolaskom korisnika usluge u sjedište Društva, odnosno pozivom radi podnošenja Zahtjeva za ukop umrle osobe na broj telefona: 051/859-961 ili broj mobilnog telefona:0915658784, a iza 15,00 sati na broj mobilnog telefona:0915658784. Poziv radi dogovora za ukop umrle osobe može se uputiti i subotom, nedjeljom i blagdanima na broj mobilnog telefona:0915658784.

Ukop pokojnika se ne vrši nedjeljom, blagdanima i praznicima.

Članak 20.

Prigovori na pruženu uslugu vezanu uz komunalnu uslugu ukopa pokojnika unutar groblja te na ispostavljeni račun, podnosi se pisanim putem izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., putem pošte na adresu sjedišta Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., putem telefaksa +385 51 859 961 ili putem e-maila dubasnica@malinska.hr, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA USLUGE

Članak 21.

Za pruženu uslugu ukopa Isporučitelj usluge ispostavlja Korisniku usluge račun sukladno važećem Cjeniku. Korisnik usluge dužan je u roku 15 dana platiti isporučenu uslugu

Članak 22.

Cijenu usluge ukopa određuje Isporučitelj usluge uz suglasnost Načelnika Općine Malinska-Dubašnica te se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

IV. PRIJELAZNE IZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ovi će se opći uvjeti objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

Komunalno trgovačko društvo Dubašnica d.o.o.

Direktor

Ivan Petršorić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr