SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

17.

Temeljem odredbi članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 81/15 i 94/17) i članka 23. i 56. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 13. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva opreme novog područnog
Dječjeg vrtića Malinska u korist Dječjeg vrtića
»Katarina Frankopan« Krk

I.

Utvrđuje se:

- da je Općina Malinska-Dubašnica vlasnik građevine dječjeg vrtića Malinska izgrađenog na k.č. 139/1 u k.o. Bogović koji je Sporazumom KLASA: 406-01/17-01/6, URBROJ: 2142/05-03/1-17-3 od 27. listopada 2017. godine, dodjeljen na korištenje predškolskoj ustanovi Dječji vrtić »Katarina Frankpan« sa sjedištem u Krku, Smokovik 7, OIB: 18452601525;

- da je Sporazumom iz alineje 1. na korištenje predškolskoj ustanovi Dječji vrtić »Katarina Frankpan« dodjeljena i oprema, namještaj, didaktička sredstva i sportski elementi u zgradi;

- da je učinkovito upravljanje predškolskim sustavom u Općini Malinska-Dubašnica u interesu društvenog, gospodarskog i socijalnog interesa građana Općine Malinska - Dubašnica.

II.

Sukladno utvrđenom u točki I. ove Odluke, prenijet će se u korist predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankpan« sa sjedištem u Krku, Smokovik 7, OIB: 18452601525, bez naknade, opremu, namještaj, didaktička sredstva i sportske elemente u zgradi, prema specifikaciji opreme koja je sastavni dio ove odluke ali nije predmet objave.

Oprema iz stavka 1. nabavne vrijednosti od 2.235.608,61 kn iskazana u poslovnim knjigama sa sadašnjom knjigovodstvenom vrijednošću od 688.447,93 kn, prenosi bez naknade a na teret vlastitih izvora sredstava.

III.

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

IV.

Ovlašćuje se načelnik Općine Malinska-Dubašnica za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva opreme iz točke II. i aneksa Sporazuma o korištenju vrtićkog objekta u Malinskoj, sukladno utvrđenjima iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/15-06/7

Ur. broj: 2142/05-01-20-6

Malinska, 13. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr