SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD RAB

18.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun
plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

U Odluci o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/10 i 16/14) članak 3. mijenja se i glasi:

»Osnovica iz članka 1. ove Odluke iznosi:

- za obračun plaće gradonačelnika - 1.805,40 kuna bruto

- za obračun plaće zamjenika gradonačelnika - 1.865,58 kuna bruto.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-2

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr