SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
GRAD RAB

16.

Na temelju članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradonačelnik Grada Raba dana 3. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O USTROJU EVIDENCIJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA RABA

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Evidencija komunalne infrastrukture na području Grada Raba.

Članak 2.

Evidencija komunalne infrastrukture na području Grada Raba sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i vrstu komunalne infrastrukture,

2. podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi,

3. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja (ovlaštenom upravitelju komunalnom infrastrukturom),

4. podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.

U Evidenciji komunalne infrastrukture na području Grada Raba podrazumijeva se pohrana akata iz stavka 1. točke 4. ovog članka, uključujući projekte odnosno snimke izvedenog stanja.

Članak 3.

Evidencija komunalne infrastrukture sastoji se od popisa komunalne infrastrukture po sljedećim vrstama:

1. Nerazvrstane ceste;

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

- trgovi,

- pločnici,

- javni prolazi,

- javne stube, prečaci, šetališta,

- biciklističke i pješačke staze,

- pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi;

3. Javna parkirališta:

- javna parkirališta,

- javna parkirališta drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave;

4. Javne garaže;

5. Javne zelene površine;

- parkovi,

- drvoredi,

- živice,

- cvjetnjaci,

- travnjaci,

- skupine ili pojedinačna stabla,

- dječja igrališta s pripadajućom opremom,

- javni sportski i rekreacijski prostori,

- zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.;

6. Građevine i uređaji javne namjene:

- nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,

- javni zdenci, vodoskoci, fontane,

- javni zahodi,

- javni satovi,

- ploče s planom naselja,

- oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene,

- spomenici i skulpture te druge građevine,

- uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja;

7. Javna rasvjeta:

- javna rasvjeta za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta,

- javna rasvjeta za rasvjetljavanje javnih cesta koje prolaze kroz naselje,

- javna rasvjeta za rasvjetljavanje parkirališta,

- javna rasvjeta za rasvjetljavanje javnih zelenih površina,

- javna rasvjeta za rasvjetljavanje drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave;

8. Groblja i krematoriji na grobljima;

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:

- građevine za smještaj i održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prijevoza,

- građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu,

- izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Članak 4.

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciji komunalne infrastrukture na području Grada Raba u nadležnosti je Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Raba i dostupna je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Klasa: 363-01/19-01/85

Ur. broj: 2169-01-04/2-19-1

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2135&mjesto=51280&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr