SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
GRAD CRES

14.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« br. 87/08.,136/12. i 15/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 87/08.,14/ 13.,05/18.,25/18.), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U članku 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 33/ 19), mijenja se stavak 3. i glasi:

»Račun financiranja sadrži planirane primitke od zaduživanja u iznosu od 9.800.000,00 kn, te planirane izdatke za otplatu zajma u iznosu od 1.270.000,00 kn. Grad Cres na dan 29. veljače 2020. godine ima evidentirane obveze (nedospjele) po osnovi dva kredita u visini od 6.961.337,03 kn (prema obrascu IZJ). Očekivano stanje duga po kreditu na dan 31. prosinca 2020. godine iznosit će 5.691.337,03 kn koje se prenosi u sljedeću 2021. godinu, odnosno prema Planu otplate kredita do konačno 30. 06. 2028. godine.«

Stanje novog duga po osnovi dugoročnog zaduživanja koji će se realizirati u 2020. godini u visini od 9.800.000,00 kn prenosi se u 2021. godinu, odnosno 2023. godinu s obzirom na poček od jedne (1) godine i devet (9) mjeseci te prema Planu otplate kredita u sljedećih 5 godina do konačno 31. 12. 2027. godine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/19-1/27

Ur. broj: 2213/02-01-01-20-12

Cres, 30. ožujak 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr