SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
GRAD CRES

13.

Temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), čl. 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« RH br. 55/09. 139/10.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09., 14/13., 5/18., 25/18.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
O ZADUŽENJU ZA KAPITALNE INVESTICIJE
GRADA CRESA U 2020. GODINI

Članak 1.

Grad Cres zadužit će se za sljedeće investicije u 2020. godini kako slijedi:

1. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

2. Dogradnja Dječjeg vrtića Girice u Cresu

3. Sanacija Deponija Pržići u Cresu

4. Izgradnja prometnice SU2 Melin

5. Izgradnja prometnice Loznati

6. Izgradnja prometnice KP4

Članak 2.

Navedene investicije iz članka 1. ove Odluke planirane su u proračunu Grada Cresa za 2020. Godinu i njihova ukupna vrijednost iznosi 21.718.750,00 kn, od toga će se kreditnim sedstvima financirati u iznosu od 9.800.000,00 kn (devetmilijunaosamstotisućakuna).

Članak 3.

Grad Cres kreditno će se zadužiti za realizaciju investicija iz članka 1. ove Odluke kod Erste&steiermarkische banke d.d. u visini od 9.800.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

1. Iznos i valuta kredita: 9.800.000,00 kn

2. Vrsta i namjena kredita: dugoročni investicijski novčani kredit u kunama za financiranje kapitalnih projekata

3. Rok i način korištenja: nakon potpisa Ugovora o kreditu sredstva se plasiraju zaključno do 31. ožujka 2021. na žiro račun proračuna Grada Cresa, prema priloženim situacijama o izvedenim radovima.

4. Poček: 1 godina i 9 mjeseci

5. Rok povrata kredita: po isteku počeka, 5 godina u kvartalnim obrocima

6. Kamatna stopa: 0,97 % godišnje fiksno

7. Jednokratna naknada: nema

8. Naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva: nema

9. Instrument osiguranja: obična zadužnica Grada Cresa

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-01/20-1/7

Ur. broj: 2213/02-01-01-20-3

Cres, 30. ožujka 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr