SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
GRAD CRES

12.

Na temelju članka 103. i članka 131. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/ 15, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine
zemljišnoknjižne oznake č. zem. 7936/8, k.o. Cres

I.

Utvrđuje se da je nekretnina zemljišnoknjižne oznake č. zem. 7936/8, k.o. Cres, površine 31,00 m2, parcelacijskim elaboratom br. el. 83-17 koji je izradila tvrtka Geodetski zavod Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, Rijeka, po ovlaštenom inženjeru geodezije Josipu Petranoviću, dipl. ing. geodezije, potvrđen od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj, Ispostava Cres, KLASA: 932-06/2018-02/0028, URBROJ: 541-17-07/1-18-3 od ožujka 2018. godine, utvrđena kao sastavni dio zahvata u prostoru izgradnje javne gradske prometnice OU10 s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, na predjelu »Melin« u Cresu.

II.

Utvrđuje se da je izgradnjom gradske prometnice iz točke I. Odluke trajno prestala potreba da se predmetna nekretnina koristi kao dio nerazvrstane ceste.

III.

Ukida se status javnog dobra nekretnine opisane u točki 1. Odluke, a Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, na temelju ove odluke, izvršit će u zemljišnom knjigama uknjižbu prava vlasništva iste u cijelosti u korist i na ime GRADA CRESA, Cres, Creskog statuta 15, OIB 88617357699, uz istodobno brisanje upisa »Bene pubblico«, odnosno »Javno dobro«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-02/18-1/13

Ur. broj: 2213/02-02-19-42

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr