SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD RAB

12.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
1 - Rab, Palit, Banjol
(NA 1
1 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312)

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/19), u članku 4., iza teksta »Rab-Mundanije« dodaje se novi tekst koji glasi: »i adekvatnog prometnog rješenja u slučaju ukidanja kolnog prometa obalom k.č. 2263/70, k.č. 2263/53 i k.č.*344/1, k.č.*344/2 sve k.o. Rab-Mundanije«.

Članak 2.

U članku 5. iza teksta »javni park« stavlja se zarez i dodaje se novi tekst koji glasi: »te javnih prometnih površina k.č. 2263/70, k.č. 2263/53 i k.č.*344/1, k.č.*344/2 sve k.o. Rab-Mundanije«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U Urbanističkom planu uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol unutar povijesne jezgre naselja Rab određena je površina

za građevinu ugostiteljsko-turističke namjene oznake T13. U uvjetima za uređenje građevne čestice propisan je pristup podzemnoj garaži direktno iz ulice Šetalište Markantuna de Dominisa ili alternativno iz ulice Jurja Barakovića. Zbog prostornih ograničenja u ulici Jurja Barakovića (kolno-pješačka prometnica promjenjivog profila) nije moguća realizacija pristupa podzemnoj garaži automobilima većeg broja gostiju hotela. Ulaz u podzemnu garažu riješit će se formiranjem novog prilaza koji će spajati ulicu Šetalište Markantuna de Dominisa i zonu T13. Prijedlog rješenja ulaza u podzemnu garažu zamišljen je liftom - vertikalnom platformom koja će na vrhu biti uređena zelenilom radi potpunog uklapanja u postojeće okruženje. Takvo rješenje potrebno je razmotriti u kontekstu sveukupnog kolnog prometnog rješenja obale. Parkiranje gostiju hotela osigurat će se korištenjem garaže hotela, javnih parkirnih površina te na ostale prihvatljive načine.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-8

Rab, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51280&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr