SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD RAB

10.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/ 18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 03/17) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/9, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradonačelnik Grada Raba donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja
Grada Raba do 2030. godine

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine (dalje u tekstu Strategija razvoja Grada Raba).

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetne Strategije razvoja Grada Raba provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba temeljem mišljenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša od 22. siječnja 2020. (KLASA: 351-01/19-04/131, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3).

II.

Strategijom razvoja Grada Raba do 2030. godine utvrditi će se razvojni ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene prema društveno-gospodarskom razvoju Grada Raba.

III.

Nositelj izrade predmetne Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine je Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba.

Izrađivač predmetne Strategije je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

IV.

Ciljevi i programska polazišta Strategije razvoja Grada Raba

Predmetnom Strategijom utvrđeni su sljedeći strateški ciljevi razvoja:

1.Konkurentno gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj, ljudski potencijali

2.Infrastruktura, okoliš i prostor

3.Kvaliteta života i društvene djelatnosti

4.Integralno upravljanje razvojem

Obuhvat Strategije razvoja Grada Raba

Strategija razvoja Grada Raba obuhvaća čitavo područje Grada Raba.

V.

Radnje koje će se provesti u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se predmetna dokumentacija donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

VI.

Mišljenje je li za Strategiju razvoja Grada Raba potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti strategije na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ishoditi će se prema Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

VII.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

VIII.

Grad Rab dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/ 08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/20-01/01.

Ur.broj 2169-01-01-20- 07.

Rab, 5. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

1.Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) Strategije razvoja Grada Raba,

2.Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,

3.Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,

4.Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi SPUO Strategije razvoja Grada Raba,

5.Mišljenje o postupku ocjene o potrebi SPUO,

6.Odluka da je/nije potrebna SPUO,

7.Informiranje javnosti

Prilog II. Popis tijela i osoba koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene

1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

2.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

3.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin Kula 2/II, 51000 Rijeka,

4.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,

5.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

6.Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

7.Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka

8.Hrvatske ceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje, Vončinina 3,

10 000 Zagreb,

9.Elektroprimorje Rijeka d.o.o., Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

10.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/XI, 51000 Rijeka,

11.Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres,

12.Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

13.Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj,

14.Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja,

15.Općina Lopar, Lopar 289A, 51281 Lopar,

16.Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr