SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD CRES

11.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/ 18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/ 17), članka 47. Statuta Grada Cresa (Službene novine Primorsko-goranske br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18) i Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 351-01/20-04/6, Urbr: 2170/1-03-08/ 7-20-3 od 3. veljače 2020. godine, Gradonačelnik Grada Cresa, dana 24. veljače 2020. godine, donio je

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja naselja Cres NA 7

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7 (UPU 1) (u daljnjem tekstu: UPU Cres).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene) za UPU Cres provodi Grad Cres (u daljnjem tekstu: Grad) u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Cresa, nositelj je izrade UPU Cres, provodi postupak ocjene u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Razlog za donošenje Plana je činjenica da su II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Cresa usvojenim u prosincu 2018. godine, granice građevinskog područja naselja Cres izmijenjene u odnosu na postojeći urbanistički plana uređenja naselja Cres na način da su građevinskom području naselja priključene turističke zone koje se nalaze uz naselje (T22 Grabar, T14 , Grabar (sjever), T12 Zakol i T11 Kimen) te komunalno-servisna zona Cres - Pogonski ured HEP i sportsko rekreacijska zona »Dari« u cjelovito građevinsko područje naselja.

Obzirom na navedene promjene, postojeće odredbe važećeg UPU-a naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena dijelom su neprovodljive te ne udovoljavaju u cijelosti potrebama građana i gospodarstva te su potrebne izmjene odnosno izrada novog Plana, uz istovremeno usklađenje s planom višeg reda.

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta

Prostornim planom uređenja Grada Cresa određene su sljedeće smjernice za izradu urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja Cres (NA7):

- Postići skladnu strukturu i razmještaj djelatnosti i aktivnosti u naselju.

- Razgraničiti kopneni i morski dio naselja- pojedina namjena prostora uz obalnu crtu mora treba biti odgovarajuće određena na moru s jasnim razgraničenjem kopnenog i morskog dijela pojedine namjene.

- Na razini građevinskog područja naselja Cres postignuti minimalnu gustoću od 30 st/ha.

- Poticati korištenje prostornih rezervi za gradnju u izgrađenom dijelu naselja.

- Poticati revitalizaciju i prenamjenu napuštenih i zapuštenih površina u naselju.

- Osigurati prostor za komunalne građevine i površine, određivanjem standarda za planiranje komunalnih građevina i komunalnih površina (parkovi, dječja igrališta, tržnice na malo, površine za zbrinjavanje otpada, i ostalo).

- Osigurati minimalno 10 m2/stanovniku parkovnih površina.

- Osigurati javna parkirališna pretežito,

- Osigurati prostor za komunalni privez plovila, sukladno namjeni na obalnom dijelu naselja,

- Osigurati proširenje pojasa gradskih plaža, obalne šetnice, biciklističkih staza

- Uspostaviti lokalni pomorski promet.

- Usporedo graditi/ rekonstruirati sustave za odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda s izgradnjom/ rekonstrukcijom vodovoda, te rješavati oborinsku odvodnju.

- Prilikom izgradnje linijske infrastrukture omogućiti postavljanje mreže podzemnih cijevi za smještaj elektroničkih komunikacijskih kabela.

- Osigurati minimalne sadržaje javne i društvene namjene (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni, pravosudni,vjerski i drugi slični sadržaji),

Uz opće smjernice iz Prostornog plana novim Planom potrebno je:

- Planirati sportsko rekreacijske sadržaje, predviđa se izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta (mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka i dr.), polivalentna sportska dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena, te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih i uslužnih (ugostiteljsko-trgovačkih) djelatnosti.

- Redefinirati sportske i rekreacijske sadržaje uz osnovnu školu,

- Sagledati mogućnosti redefiniranja namjene i mogućih sadržaja unutar zahvata Brodogradilišta sa uklanjanjem plivajućeg doka,

- Utvrditi mogućnosti i uvjete gradnje/rekonstrukcije na užem pojasu Lungomara Sv. Mikule do hotela Kimen za sportsko rekreacijske i turističko/ ugostiteljske sadržaje,

- Predvidjeti mogućnost korekcije postojeće obalne linije za pješačku i biciklističku komunikaciju te dohranjivanje odnosno povećanje novih sunčališta, te proširivanje postojećih mulića kako bi se zadovoljila povećana potreba za novim sunčalištima na gradskim plažama,

- Planirati dislokaciju postojeće benzinske stanice, policijske postaje te vatrogasnog doma na za to primjereniju i proistupačniju lokaciju u široj kontaktnoj zoni naselja Cres.

Članak 5.

Obuhvat UPU Cres

Prostornim planom Grada Cresa izmijenjene su granice građevinskog područja naselja Cres u odnosu na postojeći UPU naselja Cres i površina građevinskog područja ukupno iznosi 95,7 ha.Prostornim planom uređenja Grada Cresa, a temeljem obaveze iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije, građevinskom području naselja Cres priključene su turističke zone koje se nalaze uz naselje (T22 Grabar, T14 , Grabar (sjever), T12 Zakol i T11 Kimen), Također se naselju priključila Komunalno-servisna zona Cres - Pogonski ured HEP i sportsko rekreacijska zona »Dari«.

Članak 6.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se UPU Cres donose i to sljedećim redoslijedom provedbe:

1. Grad, sukladno članku 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Cres donošenjem ove Odluke.

2. Grad je dužan pribavili mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u članku 7. ove Odluke.

U svrhu pribavljanja mišljenja Grad dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja UPU Cres na okoliš, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Gradu.

4. Ukoliko Grad ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovoga članka.

5. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18, 14/19), Grad dostavlja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti UPU Cres na ekološku mrežu.

6. Ako Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja UPU Cres na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je izrada UPU Cres prihvatljiva za ekološku mrežu.

7. Ako Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja UPU Cres na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene.

8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Grad potvrđuje da za UPU Cres koji je u izradi »jest potrebno« ili »nije potrebno« provesti postupak strateške procjene, Grad je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije), pri čemu je dužan dostaviti prijedlog teksta odluke koja će se donijeti o potrebi provedbe strateške procjene ili ne, zahtjev za davanje mišljenja, cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene te popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17).

9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da izrada UPU Cres ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17).

10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da izrada UPU Cres nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o UPU Cres i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

11. O odluci iz točke 9. i 10. ove Odluke, Općina informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 18/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08).

Članak 7.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Cres prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:

- Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala1, 51557 Cres,

- Županijska lučka uprava Cres, Jadranska obala 1, 51557 Cres,

- JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HEP- Obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, Rijeka,

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ A 51 557 Cres,

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/ A 51 557 Cres

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

- Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ- a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka,

- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

- JU Priroda, Grivica 4/I kat, 51000 Rijeka;

Članak 8.

Grad će o provedenom postupku ocjene dužan informirati javnost i zainteresiranu javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u na službenoj internetskoj stranici Grada, www.cres.hr i službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/19-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-02-20-33

Cres, 24. veljače 2020.

GRAD CRES

GRADONAČELNIK

Kristijan Jurjako, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr