SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

17.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 10. veljače 2020. godine donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE OMIŠALJ ZA 2019. GODINU

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

- OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Omišalj je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2018. godinu te je donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2019.g.

Revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Omišalj te Revizija plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite usvojena je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. veljače 2015. godine.

Općina Omišalj ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Navedeni dokumenti su ažurirani.

Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 18. srpnja 2018.g. donijelo je Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Omišalj. Slijedom navedene procjene pristupilo se izradi Plana djelovanja civilne zaštite od strane ovlaštenog izrađivača, koji je temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite u prosincu donijela Općinska načelnica.

Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine donijeta je 25. kolovoza 2011. g.

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Omišalj donijeta je 20. studenog 2017.g. te je zbog odlaska pojedinih članova donijeta Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju dana 20. svibnja 2019.g.

Načelnik Stožera je zamjenik Općinske načelnice.

Temeljem Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera donijet je i Plan pozivanja članova Stožera te je dostavljen nadležnom tijelu. Donijet je i Poslovnik o radu stožera CZ Općine Omišalj.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Omišalj donijeta je dana 05. studenog 2015. godine, nakon dobivanja suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje na istu.

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

- OPERATIVNE SNAGE

2.1. Stožer civilne zaštite

Članovi Stožera, u organizaciji DUZS prošli su potrebnu edukaciju. Tijekom 2019.g. Stožer je održao jednu sjednicu dana 7. lipnja 2019.g. Na navedenoj sjednici, između ostalog posebno je obrađeno stanje zaštite od požara na području općine s osvrtom na lokalitet bivše DINA Petrokemije.

2.2. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti

Tijekom 2019. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP, MORH), nisu imale aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području općine Omišalj, izuzev svoje redovne djelatnosti.

2.3. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva

2.3.1. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Općina Omišalj je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je rije

šeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području općine Omišalj. Tijekom 2019. godine posebna pažnja posvećivala se je preventivnom djelovanju, pratila se je provedba Zakona o zaštiti od požara te su se obavljali poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Sukladno programu Vlade tijekom ljetnih mjeseci ustrojene su izviđačko-preventivne ophodnje koje je financirala Općina Omišalj zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku.

Odrađena su dva pripremna sastanka zapovjednika JVP i Uprave tvrtke Adria Polymers (ex DINA Petrokemija) na kojem su predložena rješenja vezana uz stavljanje pod nadzor zaostalih kemikalija (kao glavnog prioriteta) te ostale aktivnosti koje se odnose na uspostavu sigurnosno- tehničkih preduvjeta u smislu zaštite okoliša i zdravlja stanovnika općine Omišalj i okolice. Također su uspostavljeni stalni kontakti na relaciji zapovjednik JVP - Uprava tvrtke. Prema navodima JVP realizirane aktivnosti doprinijele se sigurnosti predmetne lokacije, općine Omišalj pa i otoka Krka u cjelini.

2.3.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

Dobrovoljno vatrogasno društvo je tijekom 2019. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s Općinom Omišalj i Turističkom zajednicom. Obavljali su dnevna dežurstva tijekom ljetnih mjeseci, postavili table i plakate o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru na raznim lokacijama, izdavali upozorenja zbog loženja vatre. Posebna pažnja poklanjala se i radu s vatrogasnom mladeži.

U 2019.g. DVD Njivice dobilo je kombi vozilo, kao i prostor u novoizgrađenom Društvenom centru Omišalj.

2.3.3. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

JANAF Terminal Omišalj i Zračna luka Rijeka imaju vlastite vatrogasne postrojbe. U 2019. godini nije bilo ugrožavanja područja općine van sjedišta gospodarskih subjekta. Dana 01. rujna 2019.g. održana je velika združena vježba gašenja naftnih postrojenja na Terminalu Omišalj uz sudjelovanje vatrogasnih snaga Terminala, JVP gradova Krk i Rijeka.

2.4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti

2.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Omišalj imala je sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2019. g. s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za angažmanom HGSS-a.

2.4.2. Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i općine Omišalj. Tijekom godine organizirano je dobrovoljno darivanje krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći. Također je HCK sudjelovao u organiziranju tečajeva osposobljavanja spasioca na vodi.

2.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Osim svoje redovne djelatnosti propisane zakonom, Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Omišlju i Njivicama.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2019. godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

2.5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite

2.5.1. Postrojba civilne zaštite

Tijekom protekle godine nije održana niti jedna vježba postrojbe. Zbog promjene prebivališta

pojedinih pripadnika postrojbe došlo je do smanjenja broja članova postrojbe što će zahtijevati temeljitu analizu stanja postrojbe.

2.5.2. Povjerenici civilne zaštite

Krajem 2018. godine imenovani su povjerenici civilne zaštite. To su predsjednici Vijeća MO Omišlja i Njivica te njihovi zamjenici.

2.5.3. Skloništa

Iako su u Procjeni ugroženosti evidentirana skloništa osnovne zaštite u naselju Kijac u Njivicama te u krugu ex DINA Petrokemije, ista nisu u funkciji.

2.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Odlukom su određene pravne osobe od interesa za sustav CZ, a planskim dokumentima su definirani potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojim slučajevima i u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima

Prilikom donošenja prostornih planova poštivani su zahtjevi civilne zaštite.

3.2. Informiranje i edukacija stanovnika

Navedeno se provodi putem mrežnih stranica Općine Omišalj.

3.3. Uspostava sustava uzbunjivanja

Sustav za uzbunjivanje u Omišlju i Njivicama je već ranije servisiran i osposobljen. Slijedom toga vršilo se ispitivanje ispravnosti sustava javnog uzbunjivanja (sirena) u nekoliko navrata 2019. g. i to u pravilu prve subote u mjesecu.

4. ZAKLJUČAK

U 2019. g. u Općini Omišalj nisu zabilježene ugroze, veće katastrofe i nesreće te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga civilne zaštite.

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no iste je stalno potrebno usklađivati sa važećom zakonskom regulativom.

Sukladno zakonskim propisima ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene, izvršeno je njeno opremanje osnovnom opremom, kao i edukacija većine pripadnika. Međutim, zbog promjene mjesta prebivališta došlo je do osipanja članova postrojbe dok je kod pojedinih pripadnika prisutna nezainteresiranost za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite što stvara dodatne probleme. Takva situacija zahtijeva temeljitu analizu stanja postrojbe.

U odnosu na pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je pristupiti potpisivanju ugovora s istima kako bi se podrobno odredila njihova prava i obveze utvrđena planskih dokumentima iz područja civilne zaštite.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-18

Omišalj, 10. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr