SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

5.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 10. veljače 2020., donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu
Upravnog odjela Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 2.

Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine.

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Članak 3.

Poslovi Upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci.

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi ustrojstvenih jedinica, opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu kojeg donosi Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.

Članak 4.

Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj, a naročito:

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja i programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, provedba komunalnog reda, utvrđivanje i naplata javnih davanja iz područja komunalnog gospodarstva, uređenje prometa i dr.),

- poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša (praćenje stanja u prostoru i izrada pripadajućih akata, provedba postupka pripreme i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dr.),

- imovinsko - pravni poslovi (prodaja nekretnina, zakup poslovnih prostora i javnih površina i dr.),

- poslove iz područja društvenih djelatnosti (provođenje natječaja za stipendiranje učenika i studenata te za financiranje javnih potreba u području društvenih djelatnosti, briga o protokolu kod obilježavanja državnih blagdana i drugih obljetnica, organizacija kulturne i zabavne manifestacije i dr.),

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja (izrada i izvršenje proračuna, izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, razrez i naplata prihoda koji, obavljanje računovodstvenih poslova vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine i dr.),

- poslove iz područja socijalne skrbi (izrađuje nacrt programa javnih potreba, provodi program i izrađuje izvješća o izvršenju programa, obrađuje prava korisnika u području socijalne skrbi i dr.),

- opći, pravni i kadrovski poslovi (rad Općinskog vijeća, radnih tijela, izrada nacrta općih i drugih akata, poslovi javne nabave, poslovi pružanja pravne pomoći, uredsko poslovanje, zaštita i čuvanje arhivskog gradiva i dr.),

- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

Upravni odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave, sukladno zakonu.

Članak 5.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 6.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za

nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa, općih akata i pravila struke.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Općinski načelnik donijet će Pravilnik o unutarnjem redu iz članka 3. ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu donesenom sukladno odredbama odredbama ove Odluke.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 02 i 33/09).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-06-20-01-6

Omišalj, 10. veljače 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51513&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr