SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA MATULJI

4.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/ 19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/18) članak 5. mijenja se i glasi:

»Izradi IV. izmjena i dopuna Plana pristupa se zbog:

- usklađenja Plana s rezultatima Analize građevinskih područja naselja i gospodarskih zona na području Općine Matulji koja je izrađena i prihvaćena sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju,

- objedinjavanja građevinskih područja za naselja koja su odvojena prema granicama statističkih naselja,

- usklađenja Plana sa stanjem u prostoru u odnosu na objekte iz članka 143. Odredbi za provođenje Plana i ozakonjene građevine,

- osiguranja prostora za gospodarenje građevinskim otpadom,

- ažuriranja stanja i izmjene programa prometne i komunalne infrastrukture na području obuhvata Plana.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Ciljevi izrade i programska polazišta IV. izmjena i dopuna Plana su:

- izmjena granica građevinskih područja naselja sukladno rezultatima Analize građevinskih područja naselja i gospodarskih zona na području Općine Matulji i obje

dinjavanja građevinskih područja naselja koja su odvojena prema granicama statističkih naselja,

- izmjena granica građevinskih područja gospodarske namjene radi osiguranja površina za gospodarski razvoj prema iskazanim potrebama i programima razvoja, sukladno rezultatima Analize građevinskih područja naselja i gospodarskih zona na području Općine Matulji, uz istovremeno usklađenje dozvoljene površine s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije,

- utvrđivanja prostora i uvjeta za smještaj reciklažnog dvorišta odlaganje građevinskog otpada,

- usklađenje prometne i komunalne infrastrukture.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. dodaje se točka 20. koja glasi:

»20. BINA ISTRA d.d. Poslovna jedinica Zagreb, Savska cesta 106, 10000 ZAGREB.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/20-01/0001

Ur. broj: 2156/04-01-2-02-20-0001

Matulji, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr