SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

82.

Na temelju člana 26. stavak 1., članka 31. stavak 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 23. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Dobrinj

I UVOD

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjera

vanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Na području Općine Dobrinj obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Na području Općine Dobrinj obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

2. usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, određuju se sljedeće djelatnosti koje se smatraju komunalne:

1. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja,

2. usluge sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja te ostalih nusproizvoda s javnih površina i usluga skloništa za životinje,

3. usluge prigodnog ukrašavanja Općine Dobrinj - ukrašavanje i osvjetljavanje za božićno - novogodišnje praznike,

4. usluge prigodnog ukrašavanja Općine Dobrinj - ukrašavanje (isticanjem zastava i sl.) za državne blagdane, dan Općine i druge manifestacije,

5. održavanje plaža, ukoliko nisu pod koncesijom po posebnim propisima (poslovi nabave, postavljanja i održavanja komunalne opreme na javnim plažama: plažni tuševi, rukohvati i ostala sigurnosna oprema, svlačionice, klupe, košare za otpad, plutače za zagrađivanje kupališta i slično),

6. usluge iznajmljivanja bicikala - sustav javnog iznajmljivanja bicikala te korištenja istih na području Općine Dobrinj.

7. održavanje javnih zelenih površina - parkova Dobrinj i Šilo.

Članak 5.

Na području Općine Dobrinj, u skladu s odredbama Zakona, komunalne djelatnosti mogu obavljati:

1. trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačka društva),

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

II TRGOVAČKA DRUŠTVA

Članak 6.

Komunalne djelatnosti povjeravaju se na temelju ove Odluke slijedećim trgovačkim društvima:

1. PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14, OIB: 64125437677

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14, OIB: 04155352667

- održavanje javne rasvjete (u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete),

- iznajmljivanje bicikala.

3. KOMUN d.o.o. Šilo, Nova cesta 19, OIB: 65560806159

- održavanje nerazvrstanih cesta - redovito održavanje,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje plaža,

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - u dijelu koji se odnosi na upravljanje, održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi,

- usluga prigodnog ukrašavanja (isticanjem zastava i sl.) za državne blagdane, dan Općine i druge manifestacije,

- usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Članak 7.

Trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke komunalne djelatnosti obavljaju na temelju ove Odluke, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te ostalih akata donesenih od nadležnih tijela trgovačkih društava.

Članak 8.

Povjerene poslove navedene u članku 6. ove Odluke trgovačka društva obvezna su obavljati i neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Dobrinj, te ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koje sklapaju s Općinom Dobrinj.

Povjerene poslove trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke obvezna su izvršavati temeljem utvrđenih godišnjih programa i plana rada te su dužna do 31. ožujka podnijeti Općinskom vijeću izvješće o poslovanju u prethodnoj godini.

III KONCESIJE

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji obavljaju dimnjačarske poslove.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 (pet) godina.

Članak 10.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

IV UGOVOR O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 11.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Dobrinj sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta - izvanredno održavanje,

2. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja,

3. usluge sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina i usluge skloništa za životinje.

4. održavanje javnih zelenih površina - parkova Dobrinj i Šilo.

Članak 12.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti iz članka 12. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi, na vrijeme od najduže 4 godine.

Članak 13.

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti u ime Općine Dobrinj sklapa općinski načelnik.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži: komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor,

vrijeme na koje se sklapa ugovor, vrstu i opseg komunalnih usluga, način određivanja cijene komunalnih usluga, način i rok plaćanja izvršenih usluga, jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora i

odredbe o raskidu.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/14, 41/14 i 36/15).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-04-01-19-4

Dobrinj, 18. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr