SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

66.

Na temelju članka 1 i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03 - ispr., 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,157/13, 152/14 i 98/15), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09., 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 23. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Dobrinj u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseg istih na području općine Dobrinj u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa 1005 iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu s ovim Programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava korisnicima i udrugama po javnom pozivu i prati njihovo namjensko korištenje. Prenamjena sredstava može biti odobrena temeljem pisanog zahtjeva korisnika. O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za pojedine programe, korisnik podnosi izvješće najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr