SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

67.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), a vezano uz članak 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 16 i 18/19) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik Općine Punat.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. umjesto teksta: »te ga dostavlja općinskom načelniku« treba biti tekst: »te predlaže općinskom načelniku odabir najpovoljnije ponude.«

Stavak 4. istog članka briše se.

Članak 3.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik na temelju zapisnika Povjerenstva donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.«

U stavku 3. istog članka umjesto teksta: »izboru najbolje ponude« treba biti tekst: »odabiru najpovoljnije ponude«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. umjesto teksta: »odluke o izboru« treba biti tekst: »odluke o odabiru«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. umjesto teksta: »odluke o izboru« treba biti tekst: »odluke o odabiru«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. umjesto teksta: »općinsko vijeće« treba biti tekst: »općinski načelnik«.

U stavku 2. istog članka umjesto teksta: »općine« treba biti tekst: »Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat«.

Članak 8.

U članku 31. stavku 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi općinski načelnik, a kada se radi o prodaji poslovnih prostora čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda Proračuna, bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o prodaji poslovnih prostora, odluku donosi Općinsko vijeće.«

Članak 9.

U članku 33. dodaje se alineja i glasi:

»- morao napustiti poslovni prostor koji koji je koristio na temelju zakupnog odnosa s jedinicom lokalne samouprave, zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju najmanje pet godina.«

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-8

Punat, 20. prosinca 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51521&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr