SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

66.

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata (terasa i sl.), objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, kriteriji za drugačiji raspored početka i završetka radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte te lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obvezno rade u vremenu od 0.00 do 24,00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

. »Restorani« i »Barovi«, mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 24,00.

Pod uvjetom da ispunjavanju uvjete iz članka 5. ove Odluke, vikende i dane uoči blagdana i državnih praznika mogu raditi produženo od 06,00 do 02,00 sata, a u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 02,00 sata,

. »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću, mogu raditi od 21.00 do 06,00 sati, samo u zatvorenim prostorima,

. »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,

. »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi u vremenu od 06,00 do 21,00 sata, a vikendom i u dane uoči blagdana i državnih praznika od 06,00 do 02,00 sata,

. »Catering objekti«, mogu raditi u vremenu od 06,00 do 24,00 sata, a vikendom i u dane uoči blagdana i državnih praznika od 06,00 do 02,00 sata.

Članak 3.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata (terasa) iz članka 2. ove Odluke jednako je radnom vremenu ugostiteljskih objekata koji uslužuju na otvorenom, određeno Zakonom i ovom Odlukom.

Na otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata, glazba uživo ili reproducirana putem elektroakustičnih i akustičnih uređaja ne smije preći dozvoljenu razinu buke propisanu propisima kojima se uređuje zaštita od buke, a ista mora prestati najkasnije u 24,00 sata, osim ako to, iznimno nije drugim aktom drukčije određeno.

Članak 4.

Lokacije izvan naseljenih područja naselja za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« su:

. Na području turističke zone Kanajt

. Na području turističke zone Konobe-Mala Krasa

. Na području turističke zone Škrila-Stara Baška.

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani » i »Barovi«, mogu u produženom radnom vremenu iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, raditi uz uvjet:

. da se pridržavaju radnog vremena određenog ovom Odlukom i Zakonom,

. da se pridržavaju ostalih odredbi ove Odluke,

. da radom objekta ne dolazi do štetnih utjecaja na okoliš, opasnosti ili zagađenja, te štetnih mirisa, koji pogađaju građane u blizini objekta

. da na rad objekta ne dolaze osnovane primjedbe građana u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira (buke iz objekta, buke pri dolasku i odlasku gostiju), te ostale primjedbe građana i nadležnih institucija.

Članak 6.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisano odredbama članka 2. stavka 2. Odluke najduže za dva sata, u trajanju od najmanje tri do najviše dvanaest mjeseci, a u slučaju da:

. je u proteklih 12 mjeseci zabranjen rad ugostiteljskog objekta zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena,

. je u proteklih 12 mjeseci zabranjen rad ugostiteljskog objekta zbog prekoračenja dopuštenih granica buke,

. je u proteklih 12 mjeseci pravomoćno kažnjen od strane prekršajnog suda zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, zbog prekoračenja dopuštenih granica buke ili dva puta zbog remećenja javnog reda i mira u i ispred ugostiteljskog objekta,

. je nalazom buke utvrđeno prekoračenje dopuštenih granica buke utvrđene Zakonom o zaštiti od buke,

. je u proteklih 12 mjeseci iz izvješća nadležne Policijske postaje, o postupanju u objektu vidljivo da se ugostiteljski objekt ne pridržava propisanog radnog vremena,

. je u proteklih 12 mjeseci iz izvješća nadležne Policijske postaje, o postupanju u objektu ili prilikom dolaska ili odlaska gostiju iz objekta vidljivo, u dva navrata, remećenje javnog reda i mira

. je u proteklih 12 mjeseci doneseno pravomoćno rješenje o prekršaju za usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu maloljetnim osobama.

Postupak za utvrđivanje razloga iz stavka 1. ovog članka provodi Jedinstveni upravni odjel.

Rješenje iz stavka 2. ovog članka dostavlja se vlasniku ugostiteljskog objekta, nadležnoj policijskoj postaji i nadležnim inspekcijskim službama.

Članak 7.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja), pod uvjetom da:

. podnositelj podnese pisani zahtjev najkasnije deset dana prije nastupa događaja,

. podnositelj zahtjeva uredno podmiruje svoje obveze prema Općini Punat,

. podnositelju zahtjeva, nije izdano rješenje iz članka 6. ove Odluke, odnosno nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena,

. da je ugostitelj od nadležnog upravnog tijela ili ovlaštene pravne osobe ishodio akt o tome da su za predmetni ugostiteljski objekt provedene mjere zaštite od buke u noćnim uvjetima.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se podnositelju zahtjeva, nadležnoj policijskoj postaji i nadležnim inspekcijskim službama.

Članak 8.

Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani«, Barovi», Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme od vremena propisanog u članku 2. stavku 2. ove Odluke za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih i drugih festivala od interesa za Općinu Punat.

Članak 9.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju ugostiteljske usluge mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata, a vikende i dane uoči blagdana i državnih praznika od 06,00 do 02,00 sata.

Članak 10.

Ukoliko se u ugostiteljskom objektu, odnosno objektu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na kraju radnog vremena propisanog Zakonom i odredbama ove Odluke zateknu gosti, ugostiteljski objekt odnosno objekt na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu može raditi dodatnih 30 minuta, kako bi se gostima omogućilo dovršenje konzumacije usluženih jela, pića i/ili napitaka, ali bez pružanja novih ugostiteljskih usluga.

Članak 11.

Ugostitelj odnosno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, je dužno na ulazu u objekt istaknuti obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.

Članak 12.

Nadzor nad provedbom ove Odluke te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, provode nadležna inspekcijska i upravna tijela.

Komunalni redar Općine Punat ovlašten je u okviru svoje nadležnosti podnositi prijave nadležnim ministarstvima, predlagati pokretanje prekršajnog postupka i naplaćivati novčane kazne te rješenjem narediti ili zabraniti radnje fizičkim i pravnim osobama.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/07, 25/09, 35/11 i 43/13).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-7

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51521&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr