SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

69.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 i 137/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/ 19) Općinsko Vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa »javnog dobra-putevi« u k.o. Bogović

Članak 1.

Ukida se status »javno dobro - putevi« na nekretnini označenoj kao z.č. 3357 k.o. Bogović, upisanoj u z.k.ul. 5534 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 2333 m2, na kojoj je sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17, 33/18 i 18/19), Člankom 47., omogućena gradnja interpretativnog centra na predmetnoj lokaciji, a na osnovi čega je Općina Malinska - Dubašnica isho

dila građevinsku dozvolu Klasa: UP/I-361-03/19-06/367, Urbroj: 2170/1-03-04/3-19-7 od 05. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, Općinski sud u Crikvenici, Stalna Služba u Krku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa »javno dobro - putevi« i kao vlasnika predmetne nekretnine uknjižiti: Općina Malinska - Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, OIB: 36462926568.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/19-01/11

Ur. broj: 2142/05-03/1-19-3

Malinska, 18. prosinca 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2124&mjesto=51511&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr